Scho­len van­we­ge wa­ter­over­last ge­slo­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - On­ge­veer vijf ba­sis­scho­len wa­ren gis­te­ren van­we­ge wa­ter­over­last ge­slo­ten. Op som­mi­ge scho­len was het wa­ter enorm hoog. De re­pe­ti­ties op de on­der­ge­lo­pen scho­len zijn als ge­volg hier­van uit­ge­steld en de ge­mis­te les­sen zul­len in­ge­haald moe­ten wor­den.

Het gaat om de Flu­school 1, OS Pe­tu­nia, St Tar­ci­si­us­school en OS Ma­re­trai­te en de kleu­ter­klas­sen van de Fa­ti­ma­school. Lu­cen­da Strok, school­lei­der van de Fa­ti­ma­school geeft aan dat ze ge­nood­zaakt was de kleu­ter­klas­sen te slui­ten, om­dat het wa­ter enorm hoog was. “Het wa­ter kwam tot je knie. We heb­ben de leer­lin­gen die met de school­bus naar school ko­men, ge­hou­den en de kleu­ters die in de buurt wo­nen huis­waarts ge­stuurd”, al­dus het school­hoofd. Ca­rol Craw­ford, school­lei­der van OS Flu 1 geeft aan dat zij geen leer­lin­gen naar huis hoef­de te stu­ren, om­dat die niet zijn ver­sche­nen. De school­lei­der zegt dat het de ou­ders be­kend is dat de school bij zwa­re re­gen­val on­der wa­ter loopt. De on­der­wijs­in­spec­teur zegt dat in zul­ke si­tu­a­ties de lei­ding van de school ge­nood­zaakt is de school te slui­ten. “We kun­nen niet vech­ten te­gen de weers­go­den.” De in­spec­tie stelt dat er dan be­ke­ken zal moe­ten wor­den hoe de ge­mis­te leer­stof in­ge­haald wordt. In zul­ke ge­val­len van zwaar on­weer met als ge­volg on­be­gaan­ba­re school­ter­rei­nen moet de lei­ding van de school bij de af­de­ling In­spec­tie rap­por­te­ren wat de si­tu­a­tie is, al­vo­rens over te gaan tot slui­ting van de school.

Het was In­spec­tie niet be­kend hoe­veel scho­len als ge­volg van wa­ter­over­last ge­slo­ten wa­ren. Bij el­ke re­gen­val zijn het vol­gens haar min of meer de­zelf­de scho­len die op de lijst van ‘scho­len die on­der­lo­pen’ voor­ko­men, die te kam­pen heb­ben met het pro­bleem en dus slui­ten. On­der­voor­zit­ter Di­nesh Pa­rag van het Na­ti­o­naal Jeugd­par­le­ment is heel be­zorgd over de si­tu­a­tie, voor­al bij de mu­lo­scho­len. De mu­lo­scho­len zijn mo­men­teel be­zig met het mon­de­lin­ge exa­men. Hij hoopt dat de au­to­ri­tei­ten dit pro­bleem struc­tu­reel op­los­sen en daar­bij al­le be­schik­ba­re in­stru­men­ten ge­brui­ken. De jon­ge­ren ad­vi­seert hij om geen vuil te gooi­en op straat of in de go­ten, want “na yu o firi en.”

WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.