Werk­ne­mers NVB mo­gen ei­gen arts be­hou­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Werk­ne­mers van het Na­ti­o­naal Ver­voer Be­drijf (NVB) mo­gen van­af he­den hun ei­gen arts be­zoe­ken zo­lang ze zich hou­den aan de voor­waar­den van de me­di­sche ge­drags­over­een­komst. Dit zegt Gu­no Ro­bert­son, di­rec­teur van het NVB.

Eer­der had de bond aan­ge­ge­ven het niet eens te zijn met het be­sluit om een be­drijfs­arts in te zet­ten. Dit hield in dat het per­so­neel van het be­drijf au­to­ma­tisch zou zijn in­ge­schre­ven bij de Stich­ting Ge­zond­heids­cen­trum en daar te­recht zou kun­nen voor me­di­sche be­han­de­ling. Het per­so­neel zou in een brief aan de di­rec­tie heb­ben aan­ge­ge­ven, dat het in­zet­ten van een be­drijfs­arts niet no­dig is en dreig­de zelfs het werk neer te leg­gen. Het NVB be­sloot toen om een me­di­sche ge­drags­over­een­komst op te stel­len waar­mee bei­de par­tij­en te­vre­den zijn. In de over­een­komst staat dui­de­lijk, dat werk­ne­mers van­af he­den vrij zijn om hun ei­gen arts te kie­zen of om hun hui­di­ge arts te be­hou­den. Het NVB blijft zijn be­drijfs­arts be­hou­den voor het ont­van­gen van at­tes­ten en het ver­wij­zen van pa­ti­ën­ten naar spe­ci­a­lis­ten. De di­rec­teur geeft aan dat nu el­ke werk­ne­mer de keus heeft om zijn ei­gen arts te be­hou­den of zich te la­ten in­schrij­ven bij de be­drijfs­arts. “Het was voor het be­stuur over­dui­de­lijk dat de bond niet ak­koord zou gaan met het in­zet­ten van de be­drijfs­arts, daar elk per­so­neels­lid een band heeft met zijn ei­gen arts. Er is toen be­slo­ten om in de over­een­komst en­ke­le aan­pas­sin­gen te ple­gen waar­mee bei­de par­tij­en te­vre­den zijn.

MW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.