Geen 2D-bar­co­de meer in pas­poor­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Su­ri­naam­se Ca­ri­com-pas­poor­ten die van­af 30 april zijn ver­strekt door het Cen­traal Bu­reau voor Bur­ger­za­ken (CBB) van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) be­schik­ken niet meer over een 2D-bar­co­de. Van­af de start van de uit­gif­te van het Su­ri­naams Ca­ri­com-pas­poort in 2005 was het pas­poort voor­zien van een 2D-bar­co­de, wel­ke op de hou­der­pa­gi­na was aan­ge­bracht. Het is ech­ter niet meer toe­ge­staan om een 2D-bar­co­de op de hou­der­pa­gi­na van pas­poor­ten te plaat­sen.

In een pers­be­richt zegt BIZA-di­rec­teur Putri­de­wi Amat­soe­mar­to, dat de per­so­na­li­se­ring en uit­gif­te van het Su­ri­naams pas­poort is ge­hou­den aan in­ter­na­ti­o­na­le re­gel­ge­ving van­uit de In­ter­na­ti­o­nal Ci­vil Avi­a­ti­on Or­ga­ni­sa­ti­on (ICAO), waar­bij even­tu­e­le wij­zi­gin­gen met be­trek­king tot de uit­gif­te van reis­do­cu­men­ten even­eens door het CBB uit­ge­voerd die­nen te wor­den.

Con­form Doc 9303 - Ma­chi­ne re­a­da­ble tra­vel do­cu­ments Part 1 - in­za­ke spe­ci­fi­ca­ties van reis­do­cu­men­ten van de ICAO, die ver­ant­woor­de­lijk is voor de ont­wik­ke­ling en re­gel­ge­ving van ma­chi­ne­lees­ba­re reis­do­cu­men­ten, is het thans ver­bo­den om een 2D-bar­co­de op de hou­der­pa­gi­na van pas­poor­ten te plaat­sen. In de nieu­we pas­poor­ten is de 2D-bar­co­de ver­wij­derd, de Ghost Ima­ge is nu in kleu­ren­print en de hand­te­ke­ning van de hou­der van het pas­poort is ver­plaatst van links on­der de foto naar rechts on­der de plaats van uit­gif­te. De pas­poor­ten die voor­zien zijn van de ou­de lay-out zijn bruik­baar tot de gel­dig­heids­duur, zo­als aan­ge­ge­ven in het pas­poort en de kos­ten voor een nieuw pas­poort zijn het­zelf­de ge­ble­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.