“Als ik de klok kon te­rug­draai­en………..”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Als ik de klok kon te­rug­draai­en, had ik an­ders ge­han­deld”, voer­de Media I gis­te­ren in haar laat­ste woord aan. Zij wordt er­van ver­dacht haar part­ner op­zet­te­lijk te heb­ben aan­ge­re­den op 1 ja­nu­a­ri.

De vrouw zegt dat zij de ver­jaar­da­gen van haar kin­de­ren en Moe­der­dag heeft ge­mist, om­dat zij in het ge­vang is. “Ik heb een les ge­leerd.” Zij vroeg de rech­ter een kans. De ver­de­di­ging van Media I bleef gis­te­ren er­bij dat er spra­ke is van psy­chi­sche over­macht. De raads­man vroeg ont­slag van al­le rechts­ver­vol­ging. Het slacht­of­fer liep zwaar li­cha­me­lijk let­sel op. Vol­gens de ad­vo­caat was er spra­ke van psy­chi­sche over­macht waar­te­gen de vrouw geen weer­stand kon bie­den. De ver­dach­te en het slacht­of­fer had­den een re­la­tie van drie­ën­hal­ve maand. Het slacht­of­fer was be­zit­te­rig en ja­loers en maak­te de ver­dach­te zelfs in de nacht wak­ker om ach­ter de pin­co­de van haar te­le­foon te ko­men. Hij mis­han­del­de haar en be­dreig­de haar met de dood. Zij werd in de nacht van 30 op 31 de­cem­ber voor het laatst ge­sla­gen. Op 1 ja­nu­a­ri werd het te veel voor Media I. Zij ging naar de Wij­den­bosch­brug om te sprin­gen, maar be­dacht zich. Zij dacht aan de her­haal­de­lij­ke mis­han­de­ling en be­drei­ging. Zij was bang dat de man zijn woor­den in da­den zou om­zet­ten. Daar­om reed zij in op de man die zegt dat hij de vrouw niet mis­han­del­de. De ad­vo­caat vindt dat Media I dit ge­drag niet kan wor­den toe­ge­re­kend. Hij zegt dat Media I als ge­volg van her­haal­de­lij­ke mis­han­de­ling en be­drei­ging han­del­de. De vrouw ver­keer­de in een si­tu­a­tie van angst en pa­niek. Voor haar was te­rug­ke­ren naar huis geen op­tie. Zij kwam in een over­macht­si­tu­a­tie waar­te­gen zij geen weer­stand kon bie­den. Op 7 ju­ni doet de rech­ter uit­spraak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.