Ver­oor­deel­de was be­hulp­zaam bij ont­vluch­ting Palm

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft Mark F gis­te­ren ver­oor­deeld tot twaalf maan­den cel­straf waar­van vijf voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Mark F be­stuur­de de auto en ver­voer­de Ge­rel Palm toen die uit de Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting Duis­bur­glaan ont­vlucht­te. Hij was Palm be­hulp­zaam bij de ont­vluch­ting.

Mark F had de ge­huur­de wa­gen in zijn be­zit, kort vóór de ont­vluch­ting. De rech­ter hield er re­ke­ning mee dat de man voor het eerst in aan­ra­king kwam met de po­li­tie. Het Open­baar Mi­nis­te­rie eis­te acht­tien maan­den cel­straf waar­van zes voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Mark F ont­kent te­le­fo­nisch in con­tact te zijn ge­weest met de au­to­ver­huur­der, maar zijn te­le­foon­uit­draai be­ves­tigt het con­tact wel. De au­to­ver­huur­der ver­klaar­de dat Palm die uit de ge­van­ge­nis ont­vlucht­te, bij hem wa­gens huur­de. Hij kreeg op een ge­ge­ven mo­ment geen be­ta­ling voor een wa­gen en bel­de op het te­le­foon­num­mer van Palm, maar die was on­be­reik­baar. Hij kwam via een au­to­re­pa­ra­teur in con­tact met Palm. Daar­om nam hij weer con­tact op met de re­pa­ra­teur van wie hij het num­mer kreeg van ene Mark die een broer­tje zou zijn van Palm. Hij bel­de die Mark op die hem voor­hield dat Palm uit­lan­dig was. Hem was voor­ge­hou­den dat het huur­geld van de wa­gen be­taald zou wor­den. Hij hoor­de na­der­hand dat Palm was ont­vlucht uit de ge­van­ge­nis en dat een auto klaarstond. De po­li­tie nam een wa­gen in be­slag bij Mark F die van de au­to­ver­huur­der is. Palm wordt nog steeds op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.