Bin­nen­we­gen Al­bi­na wor­den aan­ge­pakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

MAROWIJNE - In het ka­der van een schoon, vei­lig en leef­baar mi­li­eu is het com­mis­sa­ri­aat van Marowijne vo­ri­ge maand ge­start met het aan­pak­ken van het dis­trict. Het pro­ject wordt uit­ge­voerd door de af­de­ling Ci­viel Tech­ni­sche Dienst van het com­mis­sa­ri­aat en wordt on­der­steund door en­ke­le aan­ne­mers van het dis­trict.

Buurt­be­wo­ners van de ver­schil­len­de woon­pro­jec­ten in Al­bi­na heb­ben meer­de­re ma­len het com­mis­sa­ri­aat op de hoog­te ge­steld van de slech­te staat waar­in de ver­schil­len­de bin­nen­we­gen ver­ke­ren. De we­gen zit­ten vol kui­len en ver­zak­kin­gen. School­bus­sen ble­ven zelfs vast­zit­ten in het weg­ge­druk­te zand. De we­gen zijn naar hun zeg­gen on­be­gaan­baar. Fred­dy Da­niel, di­s­tricts­com­mis­sa­ris van Marowijne, be­loof­de de be­wo­ners de we­gen spoe­dig aan te pak­ken. Eer­der de­ze maand is be­gon­nen met de res­tau­ra­tie van de we­gen van het An­joe­ma­ra­pro­ject. De stra­ten zijn ge­ë­ga­li­seerd, ver­vol­gens op­ge­vuld en als laatst voor­zien van baan­zand. De we­gen van het An­joe­ma­ra­pro­ject ver­ke­ren weer in top­con­di­tie. Het com­mis­sa­ri­aat is druk be­zig om ook de ove­ri­ge bin­nen­we­gen weer be­gaan­baar te ma­ken.

Cy­ra­no Asoi­ti, hoofd van de af­de­ling Be­heer Be­stuurs Res­sor­ten Marowijne zegt, dat aan­pak van de ver­schil­len­de bin­nen­we­gen slechts een deel is van al het werk dat ge­daan moet wor­den bin­nen het dis­trict. Na een eva­lu­a­tie heeft het com­mis­sa­ri­aat op de meest ur­gen­te za­ken in­ge­speeld. Vol­gens Asoi­ti is er nog veel wat ge­daan moet wor­den, maar hij ver­ze­ker­de dat het com­mis­sa­ri­aat ook de ove­ri­ge za­ken zal aan­pak­ken aan de hand van het be­schik­ba­re bud­get.

VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.