Vee­hou­ders blok 3 te­leur­ge­steld in com­mis­sie ex-mi­nis­ter Al­goe

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Vee­hou­ders die hun vee in de Stal­wei­de blok 3 in de Nan­ni­pol­der hou­den, zijn het wach­ten beu. In 2016 heeft de voor­ma­li­ge mi­nis­ter van Land­bouw Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV), Su­resh Al­goe, een com­mis­sie ge­ïn­stal­leerd om de Stal­wei­de te re­ha­bi­li­te­ren.

De com­mis­sie die wordt voor­ge­ze­ten door de on­der­di­rec­teur Land­bouw, Ash­win Ramd­hin, zou be­werk­stel­li­gen dat de rand­voor­waar­den voor de Stal­wei­de bin­nen een jaar zou wor­den ge­re­a­li­seerd. De­ze zijn het om­ras­te­ren van de Stal­wei­de, ade­qua­te wa­ter­voor­zie­ning in or­de ma­ken voor het vee in de wei­de en het op­zet­ten van wacht­huis­jes. Met de vee­hou­ders was over­een­ge­ko­men dat zij zou­den op­draai­en voor de kos­ten voor het bou­wen van de wacht­huis­jes. Vol­gens Johan Ra­ki­man, die na­mens de vee­hou­ders praat, heb­ben de vee­hou­ders hun deel ge­daan, na­me­lijk geld bij el­kaar zet­ten voor het ko­pen van ma­te­ri­aal om de wacht­huis­jes op te zet­ten. “Wat zien wij twee jaar na­dat de af­spra­ken zijn ge­maakt met de com­mis­sie? We zijn nog steeds even ver van huis en er is bit­ter wei­nig ge­daan”, zegt een ge­belg­de Ra­ki­man. Hij geeft aan dat de vee­hou­ders geld bij el­kaar heb­ben ge­zet en zand heb­ben ge­kocht. Het zand is ge­trans­por­teerd naar de wei­de waar het nog steeds ligt. Vol­gens de af­spra­ken die er wa­ren met de com­mis­sie, zou de re­ha­bi­li­ta­tie een jaar du­ren. De vee­hou­ders zien, vol­gens Ra­ki­man, graag dat de com­mis­sie de af­spra­ken na­komt die zijn ge­maakt op een ver­ga­de­ring in de Cla­ra­pol­der. Hij ziet graag dat mi­nis­ter Lekhram Soerd­jan de zaak op­pakt, zo­dat er daad­wer­ke­lijk wordt ge­werkt aan de za­ken die zijn toe­ge­zegd door de com­mis­sie. Het was de be­doe­ling dat de wach­ters­wo­nin­gen pri­o­ri­teit ge­no­ten en zo snel mo­ge­lijk zou­den wor­den op­ge­zet. Er is na­me­lijk geen con­tro­le in de Stal­wei­de en er wor­den daar vrij­wel el­ke dag run­de­ren gesto­len. Daar­naast ver­la­ten de koei­en de wei­de en gaan op straat of an­der­mans land­bouw­per­ce­len, met al­le ge­vol­gen van dien. De vee­hou­ders moe­ten scha­de­claims be­ta­len aan ge­du­peer­den door­dat koei­en wor­den aan­ge­re­den op straat of scha­de aan­rich­ten aan de aan­plant van der­den. Ook wor­den los­lo­pen­de koei­en ge­schut, waar­door de vee­hou­ders een fik­se boe­te bo­ven het hoofd hangt. Ra­ki­man zegt het te be­treu­ren dat de vee­boe­ren zo­veel in­span­nin­gen heb­ben ge­pleegd maar niets meer ho­ren van de com­mis­sie. Po­gin­gen om met de com­mis­sie­le­den in con­tact te tre­den, lo­pen vol­gens hem op niets uit. Hij zegt een tijd­je ge­le­den een van de le­den te heb­ben ge­spro­ken, maar die kon hem niet veel zeg­gen. “Het eni­ge wat hij me zei is: ‘hou­den jul­lie even aan’.” Na­mens de vee­boe­ren die hun run­de­ren in de wei­de heb­ben, doet hij een be­roep op de com­mis­sie van zich te la­ten ho­ren, om­dat zij nu in het ‘don­ker’ zijn en graag zou­den wil­len ver­ne­men hoe ver­der te gaan.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.