Li­ons Club Fe­li­ce or­ga­ni­seert mo­ti­va­tie­dag voor leer­lin­gen HAVO 3

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Li­ons Club Paramaribo Fe­li­ce or­ga­ni­seert van­daag een mo­ti­va­tie­dag voor leer­lin­gen van HAVO 3 in La Vil­la, Le­ons­berg. De mo­ti­va­tie­dag maakt deel uit van een lan­de­lijk pro­ject om leer­lin­gen op mid­del­baar ni­veau te sti­mu­le­ren hun stu­die niet op te ge­ven. Dit zegt Wa­ni­ta Hoe­pel, pro­ject­co­ör­di­na­tor.

Vol­gens Hoe­pel zijn de mees­te leer­lin­gen op mid­del­baar ni­veau gauw ge­neigd om hun stu­die op te ge­ven wan­neer ze het moei­lijk krij­gen in hun le­ven. Het is daar­om de taak van in­stan­ties als de Li­ons om de­ze stu­den­ten te sti­mu­le­ren niet op te ge­ven. “El­ke vol­was­se­ne heeft ooit eens een slech­te pe­ri­o­de in zijn le­ven ge­kend en heeft ooit eens de moed to­taal op­ge­ge­ven. Ge­denk nu hoe zwaar zo een er­va­ring kan zijn voor een tie­ner, die in de bloei van zijn stu­die is. Daar­om heb­ben wij be­slo­ten om de­ze be­wus­te groep te wij­zen hoe be­lang­rijk het is om je stu­die en je dro­men te vol­gen”, zegt Hoe­pel.

Het pro­ject wordt jaar­lijks uit­ge­voerd voor di­ver­se mid­del­ba­re scho­len en de Li­ons doet haar best om al­le scho­len te be­zoe­ken. De ko­men­de week zal be­kend wor­den ge­maakt wel­ke school aan de beurt is.

MW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.