Pre­sen­ta­tie dis­tricts­plan en be­gro­ting dienst­jaar 2019 dis­trict Wa­ni­ca

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - De dis­tricts­raad van Wa­ni­ca heeft woens­dag het dis­tricts­plan en de be­gro­ting voor het dienst­jaar 2019 ge­pre­sen­teerd aan de bur­gers van Wa­ni­ca. Na de pre­sen­ta­tie mocht het pu­bliek vra­gen stel­len.

Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Sar­wan­koe­mar Ra­mai van Wa­ni­ca-Noord­west gaf in zijn speech aan dat de bur­gers al­tijd te­recht kun­nen bij de kas­sa’s van de Cen­tra­le Be­taal­dienst, die ook op de com­mis­sa­ri­a­ten Noord­wes­ten Zuid­oost-Wa­ni­ca ge­ves­tigd zijn, voor het be­ta­len van on­der an­de­re ver­ma­ke­lijk­heids­be­las­ting, huur­waar­de­be­las­ting, markt­stand­gel­den en an­de­re, zo­dat het dis­tricts­fonds ver­sterkt wordt en zo­doen­de ei­gen pro­jec­ten ge­fi­nan­cierd kun­nen wor­den. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Aud­rey Han­kers riep de bur­gers op om sa­men te bun­de­len om zo­doen­de Wa­ni­ca tot gro­te­re hoog­ten te kun­nen bren­gen. “Sa­men staan wij sterk”, zei Han­kers. En­ke­le pri­o­ri­tei­ten die op­ge­no­men zijn in het dis­tricts­plan zijn: de bouw van bus­huis­jes, op­voe­ren van de sur­veil­lan­ce door de po­li­tie, de bouw van de brand­weer­ka­zer­ne, de bouw van spoed­pos­ten (EHBO), een land­bouw­school, her­stel van sluis­deu­ren en de bouw van een sluis, as­fal­te­ren van be­lang­rij­ke ver­bin­dings­we­gen en re­gu­lier on­der­houd van ka­na­len en ega­li­se­ren van we­gen die in er­bar­me­lij­ke staat ver­ke­ren. Op 31 mei wordt het dis­tricts­plan over­han­digd aan de mi­nis­ter van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling, die het ver­der zal ge­lei­den naar De Na­ti­o­na­le As­sem­blee. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.