We­reld Plan­ten­dag

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Som­mi­ge men­sen heb­ben een fas­ci­na­tie voor plan­ten. Die zit­ten van­daag dus op ro­zen want het is We­reld Plan­ten­dag of­wel Fas­ci­na­ti­on of Plants Day. Elk jaar wordt de­ze dag op 18 mei ge­vierd. Het be­houd van plan­ten, maar ook de di­ver­si­teit er­van, agri­cul­tuur, voed­sel en het over­be­ken­de be­grip duur­zaam­heid staan cen­traal op de­ze dag. In 2013 werd de­ze dag voor het eerst ge­hou­den.

Bij de ter­men plan­ten en bloe­men gaat het in het ge­wo­ne spraak­ge­bruik vaak om kruid­ach­ti­ge soor­ten van de be­dekt­za­di­gen (An­gio­sper­mae) bij­voor­beeld in ka­mer­plant, tuin­plant, kuip­plant, pot­plant, snij­bloe­men. De­ze wor­den dan te­gen­over de hou­ti­ge plan­ten zo­als de strui­ken en bo­men ge­plaatst. De term plan­ten kan min of meer los­jes ge­bruikt wor­den, zon­der dat wordt aan­ge­ge­ven of het om een ou­de om­gren­zing, om de meer mo­der­ne of om een nog nau­wer be­grens­de groep gaat, bij­voor­beeld al­leen de vaat­plan­ten, de zaad­plan­ten, de be­dekt­za­di­gen of zelfs de bloem­plan­ten. Het is be­lang­rijk steeds na te gaan, hoe de term plan­ten wordt ge­bruikt in een tekst. His­to­risch ge­zien is de de­fi­ni­tie van de plan­ten aan ver­an­de­ring on­der­he­vig ge­weest. De bouw­stof­fen van een plant wor­den bij­na al­le­maal uit de lucht op­ge­no­men. Door fo­to­syn­the­se zet een plant met be­hulp van ener­gie uit zon­licht kool­stof­di­oxi­de en wa­ter om in sui­ker (glu­co­se) met als bij­pro­duct zuur­stof­gas. De­ze sui­kers vor­men de be­lang­rijk­ste stof waar­van een plant ge­bouwd wordt. Het fo­to­syn­the­se­pro­ces vindt plaats in de blad­groen­kor­rels die zich in al­le groe­ne de­len van een plant be­vin­den. Blad­groen of chlo­ro­fyl is een bi­o­lo­gisch pig­ment dat sa­men met an­de­re ro­de en ge­le pig­men­ten plan­ten hel­pen om zo­veel mo­ge­lijk licht te van­gen.

De wor­tels van de vaat­plan­ten ne­men wa­ter op met de daar­in op­ge­los­te mi­ne­ra­len zo­als fos­for en ni­traat. Ze trans­por­te­ren wa­ter en voe­dings­stof­fen door de plant door mid­del van vaat­bun­dels met xy­leem en flo­ëem. Het xy­leem ver­voert wa­ter en mi­ne­ra­len naar de rest van de plant en het flo­ëem trans­por­teert sui­kers en an­de­re voe­dings­stof­fen naar plaat­sen waar de­ze ge­bruikt wor­den zo­als de wor­tels. Er be­staan ook vlees­eten­de plan­ten. De­ze ha­len hun voe­dings­stof­fen niet uit grond, maar uit ge­van­gen in­sec­ten. De mees­te plan­ten heb­ben zuur­stof no­dig om te groei­en zo­wel bij de bo­ven­grond­se de­len als bij de wor­tels. Er zijn maar wei­nig plan­ten die zon­der zuur­stof bij de wor­tels kun­nen over­le­ven. Wa­ter­plan­ten heb­ben dan ook vaak lucht­ka­na­len door de plant. Voor­beel­den van plan­ten die in een zuur­stof­arm mi­li­eu kun­nen groei­en met de wor­tels zijn tred­plan­ten en man­gro­ves. De groei van een plant hangt af van een aan­tal fac­to­ren. Als eer­ste is de groei ge­ne­tisch be­paald. De ma­te van groei wordt ook be­paald door de om­ge­ving. Abi­o­ti­sche fac­to­ren zo­als licht, tem­pe­ra­tuur, de aan­we­zig­heid van wa­ter en de aan­we­zig­heid van voe­dings­stof­fen heb­ben in­vloed op de groei­snel­heid van de plant.

(Bron: Wi­ki­pe­dia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.