)LOPYHUWRQLQJ LQ /DOOD 5RRNK 0XVHXP

Times of Suriname - - &ULTUUR -

PARAMARIBO – Het Lal­la Rookh Mu­se­um ver­toont van­daag de film: De film is een do­cu­men­tai­re en ver­telt het ver­haal van de on­der­schat­te rol van Su­ri­na­me tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log. De film is een pro­duc­tie van de Su­ri­naam­se film­ma­ker Da­ve Ed­hard.

De on­der­schat­te rol van Su­ri­na­me tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log (WOII) staat cen­traal in de film May­day in the West. De Su­ri­naam­se film­ma­ker Da­ve Ed­hard schetst de rol van Su­ri­na­me als groot­ste le­ve­ran­cier (ruim 80 ) van bauxiet, de grond­stof voor alu­mi­ni­um, waar de ge­al­li­eer­den hun oor­logs­in­du­strie mee bouw­den in de strijd te­gen de Duit­sers. Daar­naast was Su­ri­na­me een be­lang­rij­ke vlieg­rou­te voor Ame­ri­kaan­se le­ger­vlieg­tui­gen rich­ting Eu­ro­pa. In to­taal crash­ten er tij­dens WOII 48 Ame­ri­kaan­se le­ger­vlieg­tui­gen bo­ven Su­ri­na­me. Tij­dens in­ten­sief on­der­zoek in ar­chie­ven en do­cu­men­ten ont­dek­te Ed­hard tot nu toe on­be­ken­de in­for­ma­tie en hij sprak met na­be­staan­den van de om­ge­ko­men Ame­ri­kaan­se be­man­nings­le­den. In de film gaat hij op zoek naar res­tan­ten van twee van de ver­on­ge­luk­te vlieg­tui­gen en ont­dekt dat ze on­der mys­te­ri­eu­ze om­stan­dig­he­den neer­ge­stort zijn. Zo was een van de toe­stel­len met hoog mi­li­tair ge­zel­schap en ge­hei­me do­cu­men­ten op weg naar de be­roem­de Ca­sa­blan­ca Con­fe­ren­tie, waar de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Roo­se­velt en de En­gel­se pre­mier Chur­chill be­slo­ten dat Hit­ler to­taal ge­ë­li­mi­neerd moest wor­den. De ge­bruik­te ar­chief­beel­den in de film ge­ven een dui­de­lijk beeld van het le­ven in Su­ri­na­me tij­dens WOII.

May­day in the west.

Da­ve Ed­hard leer­de het ca­me­ra­vak bij Re­fos Ad­ver­ti­se­ment, waar hij voor­na­me­lijk re­cla­mes en com­mer­ci­als film­de. In 2001 werd hij de vas­te ca­me­ra­man voor het RTL Nieuws (Ne­der­land) in Su­ri­na­me en de re­gio. In 2003 start­te hij sa­men met part­ner Ni­na Jur­na het pro­duc­tie­be­drijf Fa­wa­ka Cre­a­ti­ons, voor re­por­ta­ges en do­cu­men­tai­res. Ed­hard werk­te mee aan ver­schil­len­de in­ter­na­ti­o­na­le pro­duc­ties, zo­als de do­cu­men­tai­re Kid Dy­na­mi­te, over de­ze le­gen­da­ri­sche Su­ri­naam­se jazz­mu­zi­kant; Ja­ger­nath Lachmon over de­ze gro­te Su­ri­naam­se po­li­ti­cus; pro­duc­ties van de BBC en Bra­zi­li­aan­se te­le­vi­sie. In 200 bracht hij zijn eer­ste zelf ge­re­gis­seer­de do­cu­men­tai­re uit: May­day in the West. El­ke maand or­ga­ni­seert het Lal­la Rookh Mu­se­um een gra­tis the­ma-avond over de ge­schie­de­nis en cul­tuur van de hin­do­staan­se ge­meen­schap in het bij­zon­der en Su­ri­na­me in het al­ge­meen. Het mu­se­um werd op­ge­richt door de Na­ti­o­na­le Stich­ting Hin­do­staan­se Im­mi­gra­tie om de hin­do­staan­se ge­meen­schap een ei­gen plek te ge­ven voor het on­der­zoe­ken, ver­za­me­len, be­wa­ren en ten­toon­stel­len van haar ge­schie­de­nis en cul­tu­reel erf­goed. De in­loop voor de film is van­af 1 .00 uur, aan­vang 1 .30 uur, in de Ball­room, Ge­bouw 2 van het Lal­la Rookh Com­plex, Lal­la Rookhweg 54. Op de­ze avond is het Lal­la Rookh Mu­se­um open van­af 18.00 uur. De toe­gang voor het mu­se­um en de film is gra­tis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.