'H 6FKZlELVFKH $OE LQ 'XLWVODQG

Times of Suriname - - &ULTUUR -

De Sch­wä­bi­sche Alb (Ne­der­lands ook wel: Zwabi­sche Ju­ra) is een mid­del­ge­berg­te van 600 tot 1000 m hoog in het zuid­wes­ten van Duits­land. De Sch­wä­bi­sche Alb strekt zich uit van de Nörd­lin­ger Ries naar het zuid­wes­ten. Het noord­wes­te­lij­ke dal, de Alb­trauf, scheidt de hoog­vlak­te van het voor­lig­gen­de land. In het zuid­oos­ten wor­den de gren­zen van de Sch­wä­bi­sche Alb be­paald door de Do­nau en de He­gau. In het zuid­wes­ten wordt het ge­berg­te be­grensd door de taal­grens tus­sen Sch­waben en Duits­land bij Tuttlin­gen en Spai­chin­gen; vaak wor­den ech­ter ook ver­de­re ge­bie­den ge­zien als on­der­deel van de Sch­wä­bi­sche Alb. De leng­te van het ge­bied be­draagt van het zuid­wes­ten naar het noord­oos­ten on­ge­veer 200 ki­lo­me­ter; de breed­te is in het mid­den on­ge­veer 40 ki­lo­me­ter. De mo­der­ne mens ar­ri­veer­de in Eu­ro­pa ge­du­ren­de de laat­ste ijs­tijd, zo’n 43.000 jaar ge­le­den. Een van de ge­bie­den waar ze zich ves­tig­den, was de Zwabi­sche Ju­ra in Zuid-Duits­land.

In zes grot­ten vin­den sinds 1860 op­gra­vin­gen plaats, waar­bij ar­te­fac­ten zijn ge­von­den van tus­sen de 33.000 en 43.000 jaar oud. Daar­on­der be­vin­den zich hout­ge­sne­den fi­guur­tjes van die­ren, waar­on­der leeu­wen, mam­moe­ten, paar­den en van mu­ziek­in­stru­men­ten of items voor per­soon­lij­ke ver­sie­ring. An­de­re beeld­jes la­ten we­zens zien die half dier, half mens zijn. Er is een beeld­je van een vrou­we­lij­ke vorm. De­ze ar­che­o­lo­gi­sche si­tes be­vat­ten fi­gu­ra­tie­ve kunst­voor­wer­pen die bij de oud­ste ter we­reld ho­ren en die een licht kun­nen wer­pen op de oor­sprong van de men­se­lij­ke ar­tis­tie­ke ont­wik­ke­ling. De Sch­wä­bi­sche Alb heeft op het ge­bied van cul­tuur veel voor toe­ris­ten te bie­den. Er zijn tal­rij­ke kas­te­len en kloos­ters. Veel dor­pen heb­ben mu­sea die de plaat­se­lij­ke ge­schie­de­nis ver­tel­len. Be­lang­rij­ke in­du­strie­ën wa­ren bij­voor­beeld de ver­vaar­di­ging van on­der­goed en tech­ni­sche ap­pa­ra­ten bij Albstadt en het we­ven van lin­nen in Lai­chin­gen en om­ge­ving. Ook zijn in de Sch­wä­bi­sche Alb grot­ten te vin­den, waar­van ve­le te be­zich­ti­gen zijn. In de Sch­wä­bi­sche Alb zijn tal­rij­ke goed ge­mar­keer­de wan­del­pa­den. Ze la­ten zich on­der­ver­de­len in af­stands­wan­del­pa­den en rond­wan­del­pa­den. Ook rots­klim­men be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den. De Sch­wä­bi­sche Alb biedt met zijn goe­de we­gen­net door dun­be­volk­te, bos­rij­ke om­ge­vin­gen en idyl­li­sche dor­pen goe­de mo­ge­lijk­he­den voor mo­tor­fiets- en au­to­toch­ten. Door de hoog­te van het ge­berg­te (tus­sen de 600 en 1000 me­ter) biedt het ge­bied in de win­ter ook mo­ge­lijk­he­den voor win­ter­sport. Ski­hel­lin­gen en lang­lau­floi­pes zijn aan­we­zig in het ge­berg­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.