ODQFHHUW PRELHOH DSS

Times of Suriname - - &ULTUUR -

PARAMARIBO – Su­ri­naam­se mu­sea zijn van­af mor­gen veel zicht­baar­der. Hun ge­va­ri­eer­de aan­bod zal te vol­gen zijn via een mo­bie­le app die op In­ter­na­ti­o­na­le Mu­se­um­dag wordt ge­lan­ceerd. Ie­der­een met een smartpho­ne kan daar­mee zien wat er te be­le­ven is in de zes­tien mu­sea die mee­doen aan Mu­se­umn8 op za­ter­dag­avond 26 mei. Ook de rou­te van de mu­se­um­bus­sen is er te raad­ple­gen.

De lan­ce­ring zal ver­richt wor­den door de di­rec­teur Cul­tuur van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur, El­viera San­die. In­ter­na­ti­o­na­le Mu­se­um­dag be­na­drukt we­reld­wijd de gro­te rol die mu­sea kun­nen spe­len bij maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­ling. Het the­ma is dit jaar ‘Hy­per­con­nec­ted Mu­se­ums: New ap­pro­a­ches, new pu­blics’, vrij ver­taald: ‘Sterk ver­bon­den mu­sea: nieu­we be­na­de­rin­gen, nieuw pu­bliek’. In Su­ri­na­me geeft Mu­se­umn8 in­vul­ling aan dit the­ma met de ont­wik­ke­ling van een mo­bie­le app en de in­zet van so­ci­a­le media.

De app is ont­wik­keld door het ICT-team van Alem­bo. Dit bu­si­ness-outsour­cings­be­drijf is in april be­gon­nen met het pro­ject ‘ICT voor kin­de­ren’. In dit ka­der is de mo­bie­le app voor Mu­se­umN8 ont­wik­keld, waar­mee Alem­bo wil bij­dra­gen aan het en­thou­si­as­me van be­zoe­kers om mee te doen aan dit unie­ke eve­ne­ment. Op Mu­se­umn8 ge­ven Alem­bo­me­de­wer­kers uit­leg over de app, in de bus­sen die tus­sen de mu­sea rij­den. Bij de nieu­we be­na­de­ring wordt ac­tief ge­bruik­ge­maakt van so­ci­al media: Mu­se­umn8 wordt ge­pro­moot via Fa­ce­book, In­st­agram, Snap­chat, Twit­ter en YouTu­be door de be­ken­de Scrap­py W, mc La­co, Fer­ran­to Don­gor, Je­nil­va Bree en Ruth Sin­ke­ler. Het team ach­ter Mu­se­umn8 hoopt dat de deel­ne­men­de lo­ca­ties dit jaar meer jon­ge­ren over de vloer krij­gen. Een nieuw, in­no­va­tief ele­ment dit jaar is pop-up-ex­po­si­tie met werk van Er­win de Vries - een nieu­we ma­nier van cul­tuur­edu­ca­tie. Dit jaar is Mu­se­umn8 de vijf­de keer in Su­ri­na­me. De ac­ti­vi­teit heeft in­mid­dels een na­ti­o­naal ka­rak­ter: het pu­bliek is op 26 mei ook wel­kom in mu­sea in Com­me­wij­ne, Marowijne en Coro­nie.

Via de nieu­we mo­bie­le app kun­nen jon­ge­ren en ou­de­ren mee­doen aan de spe­ci­a­le quiz rond Mu­se­umn8. Zij ma­ken kans op vlieg­tic­kets en an­de­re leu­ke prij­zen. De app blijft ook na Mu­se­umn8 ‘in de lucht’ en heeft daar­mee een duur­zaam ka­rak­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.