Ebo­la-epi­de­mie Con­go breidt zich ver­der uit

Times of Suriname - - %UITENLAND - Het ex­pe­ri­men­te­le vi­rus wordt in ont­vangst ge­no­men door het Con­go­le­se Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. (Foto: AD)

&ON*O - 0et de con­sta­te­ring van een nieuZ ge­val van de Eesmet­te­liM­ke ziek­te eEo­la in de stad 0Ean­da­ka in het noor­dZes­ten van de De­mo­cra­ti­sche Re­puE­liek &on­go, is de eEo­la-uit­Eraak een nieuZe Ia­se in­ge­gaan Dat heeIt de &on­go­le­se mi­nis­ter van ge­zond­heid, Ol\ ,lun­ga Ka­len­ga, ver­klaard

'e :ereld­ge­zond­heids or­ga­ni­sa­tie :+2 die is Ee­gon­nen met het ver­strek ken van vac­cins in &on­go heeIt ziMn zor­gen geXit over het nieXws dat de ziek­te de stad 0Ean­da­ka heeIt Ee­reikt +ier­door is de XitEraak die naar schat­ting al aan men sen het le­ven heeIt ge­kost veel las­ti­ger te Ee­striM­den 0Ean­da­ka is een stad met on­ge­veer een milMoen in­wo ners die ge­le­gen aan de ri vier &on­go een door­voer­ha ven voor han­del en trans­port rich­ting hooId­stad .in­sha­sa is 7ot dXs­ver wa­ren de do­de­liM­ke ge­val­len voor­al ge­con­sta­teerd in meer ge iso­leer­de geEie­den waar het voor aXto­ri­tei­ten nog mak­ke liM­ker was om het virXs in te dam­men

³:e gaan een nieXwe Ia­se in van de eEo­la XitEraak die nX drie geEie­den treIt waar on­der een ste­de­liM­ke om­ge ving ´ zei de mi­nis­ter ³2nze ge­zond­heids­wer­kers proEe ren zo­veel mo­ge­liMk men­sen te iden­ti­fi­ce­ren die con­tact heEEen ge­had met mo­ge­liMk Eesmet­te per­so­nen ´

'e :+2 hoXdt van­daag een ver­ga­de­ring over de XitEraak in &on­go E[perts zXl­len Ee slXi­ten oI er spra­ke is van grens­over­schriM­den­de ri­si co¶s (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.