1RRUG .RUHD ZHLJHUW JHVSUHNNHQ PHW =XLG .RUHD RP PLOLWDLUH RHIHQLQJ

Times of Suriname - - %UITENLAND -

NOORD- KO­REA - Noord-Ko­rea voert geen ge­sprek­ken met Zuid-Ko­rea zo­lang het hui­di­ge con­flict, dat om een ge­za­men­liM­ke mi­li­tai­re oeIe­ning van Zuid-Ko­rea en de 9er­e­nig­de 6ta­ten draait, niet is op­ge­lost

'it meldt het 1oord .ore­aan­se staats­persEXreaX KCNA gis­te­ren 1oord .orea ziet de Maar­liMk­se oeIe­ning in =Xid .orea die vriM­dag Ee gon en twee we­ken dXXrt als pro­vo­ca­tie

'aar­om Ee­sloot 3\ong\ang dins­dag een top­over­leg tXs­sen de twee .orea¶s aI te zeg­gen 7iM­dens de EiMeen­komst van

april zoX wor­den over­legd over de denX­clea­ri­sa­tie van 1oord .orea en het Ee­s­in di­gen van de oor­log tXs­sen de lan­den die of­fi­ci­eel nog gaan­de is

1oord .orea dreig­de ook de his­to­ri­sche ont­moe­ting tXs­sen de 1oord .ore­aan­se lei­der .im ­ong Xn en de $me­ri­kaan­se pre­si­dent 'onald 7rXmp aI te zeg­gen maar heeIt dit voor­als­nog niet ge­daan

+et 1oord .ore­aan­se &omitp voor de 9reed­za­me +er­e­ni­ging heeIt de Maar­liMk­se mi­li­tai­re oeIe­ning van de twee lan­den gis­te­ren ver­oor­deeld 'e voor­zit­ter Xit­te ook kri­tiek op =Xid .orea van­we­ge het hoX­den van ge­sprek­ken met µschoI­ten¶ +ierEiM noem­de hiM geen na­men (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.