7UXPS RYHU LOOHJDOH LPPLJUDQWHQ ³'LW ]LMQ JHHQ PHQVHQ GLW ]LMQ GLHUHQ´

Times of Suriname - - %UITENLAND -

96 - De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald 7rump heeIt tiM­dens een ver­ga­de­ring in het :it­te +uis hard uit­ge­haald naar il­le­ga­le im­mi­gran­ten ³Dit ziMn geen men­sen, dit ziMn die­ren,´ zei 7rump tiM­dens een dis­cus­sie over de im­mi­gra­tieZet­ge­ving 0aar Zat Ee­doel­de hiM Muist"

Een EeetMe la­ter in ziMn Ee­toog had de pre­si­dent het over Een­de­le­den van de cri­mi­ne­le µ06 gang¶ 0aar oI hiM met ziMn Xit­spraak µdit ziMn die­ren¶ naar hen ver­wees is niet dXi­de­liMk 7rXmp deed al­les­zins geen moei­te om ziMn woor­den te ver­dXi­de­liM­ken +iM deed de Xit­spraak tiM­dens een ron­de­taIel­ge­sprek over de $me­ri­kaan­se im­mi­gra­tie wet­ge­ving en meer spe­ci­fiek naar aan­lei­ding van een in ci­dent in 2ak­land 'aar had EXr­ge­mees­ter /iEE\ 6chaaI ziMn Ee­wo­ners op voor­hand gewnIor­meerd over een ac­tie om il­le­ga­le im­mi­gran­ten op te spo­ren 'aar­door wa­ren ve­le il­le­ga­len ge­vlXcht nog voor de agen­ten aan hXn ac tie Ee­gon­nen ³9eel men­sen ko­men het land Ein­nen oI proEe­ren Ein­nen te ko­men maar we stop­pen ook veel van hen ´ zei 7rXmp ³­e zoX niet ge­lo­ven hoe slecht de­ze men­sen ziMn 'it ziMn geen men­sen dit ziMn die­ren en we zet­ten ze het land Xit in een tem­po en hoe­veel­heid zo­als nooit eer­der is geEeXrd ´

1et als EiM EiMeen­kom­sten met ziMn ad­vi­seXrs in het :it­te +Xis geErXik­te 7rXmp de discXs­sie om de im­mi­gra tie­wet­ge­ving van de 96 neer te ha­len +iM noem­de ze ³een van de domste im­mi­gra­tie wet­ten ter we­reld´ en spoor­de ziMn re­ge­ring aan ³veel Ee­ter te doen´ in het EXi­ten hoX den van on­ge­wens­te men­sen en in­ter­na­ti­o­na­le Een­des +iM Ee­looI­de het proEleem te zXl len aan­pak­ken

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.