1ieu­we &ata­laan­se mi­nis­ter-pre­si­dent legt eed af

Times of Suriname - - %XITENLAND -

&$7$/21,É - 'e nieXwe VeSa­ra­tiV­tiVcKe Pi­niV­ter-SreVi­dent van &ata­lo­nis 4XiP 7or­ra KeeIt giV­te­ren IorPeel de re­ge­ringV]aNen van de re­gio over­ge­noPen *een enNe­le ver­te­gen­woor­di­ger van de cen­tra­le re­ge­ring in Madrid woon­de de eed­af­leg­ging van de 55-ja­ri­ge So­li­ticXV in %ar­cel­o­na Eij 'at Peld­den de 6SaanVe te­le­viVie]en­derV

De over­tuig­de se­pa­ra­tist Tor­ra was maan­dag met nip­te meer­der­heid ver­ko­zen, na­dat vier po­gin­gen om een re­ge­ring te vor­men door de ju­ri­di­sche pro­ble­men van de voor­ge­stel­de kan­di­da­ten wa­ren mis­lukt. Hoe­wel de nieu­we mi­nis­ter-pre­si­dent niet wordt ge­con­fron­teerd met der­ge­lij­ke pro­ble­men, is hij voor Madrid een om­stre­den fi­guur. De re­ge­ring van pre­mier Ma­ri­a­no Ra­joy vreest im­mers dat het ge­touw­trek met de se­pa­ra­tis­ti­sche krach­ten on­ver­min­derd wordt voort­ge­zet, om­dat Tor­ra al heeft aan­ge­kon­digd dat de af­scheu­ring van Ca­ta­lonië van Span­je het doel blijft. Bo­ven­dien is de ad­vo­caat en uit­ge­ver een ver­trou­we­ling van de af­ge­zet­te en naar het bui­ten­land ge­vluch­te ex­mi­nis­ter-pre­si­dent Car­les Puig­de­mont.

Met zijn ambts­aan­vaar­ding ein­digt vol­gens de grond­wet wel au­to­ma­tisch de cu­ra­te­le, waar­on­der Ca­ta­lonië in de herfst werd ge­plaatst, maar Ra­joy heeft al aan­ge­kon­digd dat hij het grond­wet­te­lijk ar­ti­kel 155 op­nieuw zal toe­pas­sen, in­dien de re­ge­ringTor­ra zich niet aan de wet houdt. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.