3oli­tie door]oeNt wo­ning van oud-pre­mier 0alei­sis

Times of Suriname - - %XITENLAND -

M$/(,6,É - 'e Ma­leiViVcKe So­li­tie KeeIt de wo­ning door]ocKt van oXd-SrePier 1ajiE 5a]aN die de]e Paand de ver­Nie]in­gen ver­loor $an­lei­ding Kier­voor ]ijn de ver­Peen­de PiVVtan­den rond VtaatVIondV M'%

De po­li­tie ging de wo­ning bin­nen na­dat Na­jib was te­rug­ge­keerd van een be­zoek aan de mos­kee. “Ze door­zoch­ten het he­le huis. Mis­schien wa­ren ze op zoek naar do­cu­men­ten of iets ver­ge­lijk­baars,” al­dus de ad­vo­caat. Hij stelt dat niets noe­mens­waar­digs is aan­ge­trof­fen, al na­men de agen­ten wel meer­de­re do­zen met spul­len mee.

Een ho­ge po­li­tie­func­ti­o­na­ris zegt dat ook an­de­re plaat­sen wor­den door­zocht die in ver­band zijn ge­bracht met Na­jib. Het is nog on­dui­de­lijk waar de au­to­ri­tei­ten naar op zoek zijn.

Na­jib wordt in ver­band ge­bracht met ver­meen­de mis­stan­den rond staats­fonds 1MDB. Uit dat fonds zou- den mil­jar­den zijn ver­dwe­nen. De Ma­lei­si­sche po­li­tie meldt dat dit de aan­lei­ding is voor de huis­zoe­king, maar de ad­vo­caat van Na­jib zegt dat die kwes­tie niet ter spra­ke is ge­ko­men tij­dens de in­val.

De ad­vo­caat van Na­jib ver­klaart dat de po­li­tie aan­gaf dat mo­ge­lijk spra­ke was wit­was­prak­tij­ken. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.