Egyp­tisch le­ger doodt mi­li­tan­ten in Si­naï

Times of Suriname - - %XITENLAND -

(*<37( - %ij conIron­ta­tieV in de aI­ge­loSen da­gen tXVVen Ket (g\StiVcKe le­ger en iVlaPi­tiVcKe Pi­li­tan­ten in de 6inaw ]ijn ne­gen­tien Pi­li­tan­ten ge­dood en twin­tig an­de­ren ge­ar­reV­teerd Peld­de Ket le­ger giV­te­ren 'it Erengt Ket to­taal aan­tal do­den VindV Ket Ee­gin van de Pi­li­tai­re oSe­ra­tie oS van wie 5 Vol­da­ten

Het con­flict in de Si­naï ver­er­ger­de toen de vo­ri­ge pre­si­dent van Egyp­te, Mo­ha­med Mor­si van het Mos­lim­broe­der­schap, werd af­ge­zet en ver­van­gen door hui­di­ge pre­si­dent Ab­del Fat­tah al-Si­si. Strij­ders die ban­den heb­ben met IS, heb­ben sinds­dien hon­der­den mi- li­tai­ren en in­wo­ners van het ge­bied ge­dood.

Si­si gaf no­vem­ber vo­rig jaar op­dracht om de IS-tak in de Si­naï uit te scha­ke­len, na een aan­slag door de ji­ha­dis­ten op een mos­kee op het schier­ei­land. Die aan­slag kost­te aan min­stens drie­hon­derd men­sen het le­ven. (De Te­le­graaf)

Egyp­ti­sche le­ger­voer­tui­gen in het noor­den van Si­naï. (Foto: Wall Street Jour­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.