7ien­dui]en­den men­sen in -emen op de vlucht voor nieuw he­vig of­fen­sief

Times of Suriname - - %XITENLAND -

-(M(1 - ,n de weV­te­lijNe NXVtSro­vin­cie +odei­da in -ePen ]ijn tiendXi]en­den PenVen oS de vlXcKt voor Ke­vi­ge grond- en lXcKt­aan­val­len oP de ge­waSen­de +oXtKi-groeS Xit Ket geEied te ver­drij­ven 'at ]egt $PneVt\ ,nter­na­ti­o­nal 'e PenVen­recK­ten­or­ga­niVa­tie vreeVt dat Ket er­gV­te nog Poet NoPen ³+et le­ven van Kon­derd­dXi]en­den PenVen iV in ge­vaar ´

Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal heeft 34 bur­gers ge­ïn­ter­viewd die tus­sen ja­nu­a­ri en be­gin mei op de vlucht zijn ge­sla­gen voor de ge­vech­ten in Hodei­da. De men­sen ge­tui­gen over vre­se­lij­ke mor­tier­aan­val­len, lucht­aan­val­len en an­de­re ge­va­ren. “De mor­tie­ren vlo­gen bo­ven on­ze hoof­den,” zegt Has­san, een 26-ja­ri­ge ge­vluch­te vis­ser.

“De men­se­lij­ke im­pact van dit nieuw mi­li­tair of­fen­sief blijkt dui­de­lijk uit de pijn­lij­ke ver­ha­len die ge­vluch­te bur­gers ver­tel­len. Het is wel­licht slechts een voor­bo­de van wat nog moet ko­men zo­dra de ge­vech­ten ook de dicht­be­volk­te ha­ven­stad Hodei­da zul­len be­rei­ken,” zegt Ra­wya Ra­geh, se­ni­or cri­sis­ex­pert van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. “We zijn erg be­zorgd over mo­ge­lij­ke wil­le­keu­ri­ge aan­val­len en an­de­re schen­din­gen van het in­ter­na­ti­o­naal hu­ma­ni­tair recht. Al­le strij­den­de par­tij­en zijn ver­plicht om bur­gers zo veel mo­ge­lijk te be­scher­men. Het le­ven van hon­derd­dui­zen­den men­sen is in ge­vaar.” Het of­fen­sief te­gen de Hout­hi-groep wordt uit­ge­voerd door de door Sau­diAra­bië ge­lei­de co­a­li­tie, die loy­aal is aan de in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de Je­me­ni­ti­sche re­ge­ring. De ge­wa­pen­de Hout­hi-groep brengt bur­gers in ge­vaar door hun troe­pen in be­volk­te ge­bie­den te ves­ti­gen, en bur­gers te ver­hin­de­ren te vluch­ten, of ze net te ver­drij­ven uit ge­bie­den die de re­ge­ring con­tro­leert. Ze voe­ren ook zeer on­nauw­keu­ri­ge mor­tier­aan­val­len uit in be­volk­te ge­bie­den. Vol­gens over­le­vers heb­ben ook de lucht­aan­val­len van de co­a­li­tie bur­ger­slacht­of­fers ge­maakt.

Vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben de ge­vech­ten aan de west­kust van Je­men de laat­ste maan­den on­ge­veer 100.000 men­sen ont­heemd, voor­al in de pro­vin­cie Hodei­da. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.