Acht­tien ver­dach­ten me­ga­dia­man­troof vlieg­veld %rus­sel vriM­ge­sproNen

Times of Suriname - - %XITENLAND -

%(/*,É - 'e recKtEanN in %rXVVel KeeIt acKt­tien van de ne­gen­tien ver­dacK­ten van de diaPan­trooI oS de lXcKtKa­ven van =ave­n­teP Ee­gin we­genV geEreN aan Ee­wijV vrij­geVSroNen %ij de rooI PaaN­ten de da­derV voor Pil­joen eXro aan diaPan­ten EXit Xit een vliegtXig van een =witVerVe lXcKt­vaartPaatVcKaSSij

De dia­man­ten wer­den gesto­len tij­dens de over­dracht van het vlieg­tuig van Swis­sair naar een waar­de­trans­port van Brink’s. In to­taal ver­dwe­nen 121 kost­ba­re col­liers.

De zaak te­gen de ver­on­der­stel­de hoofd­ver­dach­te, Marc Ber­tol­di, wordt op een la­te- re da­tum be­han­deld. Hij zit in een Fran­se cel voor een ont­voe­rings­zaak en kan niet naar Bel­gië wor­den over­ge­bracht. De an­de­re ver­dach­ten wa­ren vijf­tien man­nen en drie vrou­wen.

Min­stens acht ge­wa­pen­de en ge­mas­ker­de man­nen dron­gen op 18 fe­bru­a­ri 2013 het lucht­ha­ven­ter­rein met een bus­je bin­nen en re­den tot aan het vlieg­tuig. Bin­nen en­ke­le mi­nu­ten wa­ren de da­ders met hun buit ver­dwe­nen. De roof kreeg daar­om de bij­naam Ocean’s 14, naar de films met on­der meer Ge­or­ge Clooney, waar­in per­fect ge­or­ga­ni- see­r­de over­val­len wor­den ge­pleegd.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie had cel­straf­fen van één tot acht jaar te­gen de ne­gen­tien ge­ëist, ter­wijl de ver­de­di­ging om vrij­spraak vroeg. Acht­tien per­so­nen wa­ren vol­gens het OM lid van een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.