Ba­bel ont­kent Fey­en­oord-ge­rucht

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ry­an Ba­bel en Je­remain Lens wer­den de af­ge­lo­pen da­gen door Turk­se media in ver­band ge­bracht met een te­rug­keer naar Ne­der­land. De aanvallers van Be­sik­tas zou­den in beeld zijn bij Fey­en­oord, dat ver­ge­vor­der­de in­te­res­se zou heb­ben in de Ne­der­lan­ders. Ba­bel denkt er het zij­ne van en geeft aan dat hij geens­zins van plan is om de Turk­se top­club de rug toe te ke­ren.

Het is al­tijd maar de vraag of de Turk­se pers het bij het juist eind heeft als men trans­fer­nieuws brengt, zo weet nu ook Ba­bel. Fey­en­oord zou zelfs al een bod heb­ben neer­ge­legd bij de Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal, maar de aan­val­ler kijkt op van de be­rich­ten: “Mijn pri­vé­be­rich­ten wor­den over­spoeld door Fey­en­oord-sup­por­ters met de vraag of ik wel of niet naar De Kuip kom”, liet Ba­bel gis­te­ren op Twit­ter we­ten.

“Ik zag even la­ter dat er iets in het nieuws is ge­ko­men. Dus ik be­grijp de be­rich­ten, maar la­ten we het di­rect de we­reld uit hel­pen. Geen zor­gen, ik kom niet naar Fey­en­oord”, be­sluit Ba­bel, die nog tot me­dio 2019 vast­ligt bij Be­sik­tas. Eer­der was de 31-ja­ri­ge aan­val­ler ac­tief voor Ajax, TSG Hof­fen­heim, Li­ver­pool, Ka­sim­pa­sa, FC Al-Ain en De­por­ti­vo La Cor­u­ña.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.