Gu­ar­di­o­la prijst land­ge­noot

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ke­vin De Bruy­ne wordt veel­al ge­noemd als de gro­te uit­blin­ker in het kam­pi­oens­jaar van Man­ches­ter Ci­ty, maar de rol van Da­vid Sil­va mag vol­gens Jo­sep Gu­ar­di­o­la niet wor­den on­der­schat. De oe­fen­mees­ter sprak gis­te­ren bij ESPN lo­vend over zijn land­ge­noot, die het af­ge­lo­pen sei­zoen goed was voor ne­gen doel­pun­ten en elf as­sists in 29 com­pe­ti­tie­wed­strij­den. Gu­ar­di­o­la is ly­risch over zijn he­le mid­den­veld en trekt de ver­ge­lij­king met spe­lers die hij als trai­ner van Bar­cel­o­na tot zijn be­schik­king had. “Het suc­ces in Man­ches­ter en in Bar­cel­o­na is al­le­bei te dan­ken aan de cen­tra­le middenvelders. Xa­vi was een dy­na­mi­sche spe­ler met bui­ten­ge­wo­ne con­tro­le over de bal. Die kon hij ge­woon niet kwijt­ra­ken. Hij kon het rit­me van de wed­strijd be­pa­len en wist pre­cies wan­neer hij moest ver­snel­len. An­drés Inie­sta is ver­ge­lijk­baar, maar die ver­an­der­de con­stant het tem­po.”

Sil­va is een mix van Xa­vi en Inie­sta, zegt Gu­ar­di­o­la. “Hij weet wan­neer hij het tem­po moet con­tro­le­ren en wan­neer hij een tand­je moet bij­zet­ten.” De oe­fen­mees­ter ziet De Bruy­ne als een an­der ty­pe dan de Span­jaar­den. “Ke­vin is een zeer be­weeg­lij­ke spe­ler. Hij is niet ie­mand die het spel con­tro­leert; hij is dy­na­misch, komt van ach­te­ren, kan kan­sen af­ma­ken, voor­zet­ten ge­ven, ver­schijnt over­al op het veld, ver­de­digt en valt aan. Hij is een com­ple­te spe­ler. Maar als hij niet be­weegt, is hij niet zo ef­fec­tief als Xa­vi, Da­vid en An­drés.” Af­ge­lo­pen sei­zoen ver­za­mel­de Man­ches­ter Ci­ty een re­cord­aan­tal van hon­derd pun­ten. Gu­ar­di­o­la ge­looft des­on­danks niet dat the Ci­ti­zens hun top al heb­ben be­reikt. Er is al­tijd meer mo­ge­lijk, stelt hij. “Soms denk je van niet, maar de spe­lers kun­nen nieu­we in­zich­ten bie­den. Soms kom je er bij­voor­beeld ach­ter dat je he­le mid­den­veld er­op voor­uit­gaat als je twee spe­lers naast el­kaar op­stelt. Toen ik ver­trok bij Bar­cel­o­na, dacht ik dat ik geen nieu­we din­gen meer kon ont­dek­ken. Maar dat is niet waar. Om­dat je nieu­we spe­lers hebt, zijn er al­tijd nieu­we ma­nie­ren om iets aan te pak­ken.”

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.