Re­al Madrid gaat Ro­nal­do niet ver­ko­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do speelt sinds 2009 bij Re­al Madrid en Jo­sé Mour­in­ho ziet zijn land­ge­noot niet snel ver­trek­ken uit het San­tia­go Ber­na­béu. De oe­fen­mees­ter van Man­ches­ter Uni­ted zegt in ge­sprek met Re­cord dat hij ver­wacht dat de club­lei­ding van de Ko­nink­lij­ke de ster­spe­ler min of meer ver­biedt om naar een an­de­re top­club te ver­kas­sen. Ro­nal­do werd nog wel­eens gel­inkt aan een te­rug­keer naar Uni­ted, maar Mour­in­ho ziet dat niet ge­beu­ren. “Ik denk niet dat Re­al Madrid hem kan ver­ko­pen, het is ver­bo­den. Hij moet blij­ven tot het mo­ment dat hij toe­stem­ming krijgt om te gaan. Dan kan hij nog een jaar in de Ver­e­nig­de Sta­ten of er­gens an­ders voet­bal­len. Maar het is een ge­slo­ten boek (dat Ro­nal­do naar een an­de­re Eu­ro­pe­se top­club gaat, red.).” Mour­in­ho ver­wacht ook niet dat Uni­ted een po­ging gaat wa­gen om Ro­nal­do te ha­len. “Ik denk het niet, maar al­le men­sen ken­nen zijn ge­schie­de­nis in Man­ches­ter, de pas­sie die de fans voor hem heb­ben. En er zijn nou een­maal spe­lers in de we­reld waar je nooit ‘nee’ te­gen kunt zeg­gen als clubs de mo­ge­lijk­heid om ze te ha­len”, al­dus Mour­in­ho, die in het ver­le­den ook bonds­coach kon wor­den van Por­tu­gal.

“Ik ga het weer over­we­gen om bonds­coach te wor­den als ik klaar ben met de da­ge­lijk­se sleur, drie wed­strij­den in de week, ze­ven trai­ning­ses­sies per week, een maand voor­sei­zoen. Dat zijn din­gen die mij nu nog niet ver­moei­en. Ik was bij­na bonds­coach van Por­tu­gal, maar Flo­ren­ti­no Pé­rez (voor­zit­ter Re­al, red.) liet mij niet gaan, want hij dacht dat de func­tie van trai­ner van Re­al niet sa­men kon gaan met die van de na­ti­o­na­le ploeg.”

(VI)

Re­al Madrid zal Cris­ti­a­no Ro­nal­do, vol­gens Jo­sé Mour­in­ho nooit ver­ko­pen. (Foto: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.