Vi­tes­se ver­sterkt zich

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ras­mus The­lan­der heeft gis­ter­mid­dag zijn hand­te­ke­ning ge­zet on­der een drie­ja­rig con­tract, zo meldt Vi­tes­se via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len. De 26-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger komt trans­fer­vrij over van het Zwit­ser­se FC Zü­rich. De in Kopen­ha­gen ge­bo­ren The­lan­der, die wordt om­schre­ven als ‘reus’ met zijn 1.91 me­ter, kwam in De­n­e­mar­ken uit voor Aka­de­misk BK en Aal­borg BK.

The­lan­der zegt uit te kij­ken naar zijn aan­ko­men­de pe­ri­o­de in Ne­der­land: “De Ere­di­vi­sie staat in De­n­e­mar­ken goed aan­ge­schre­ven. Veel De­nen heb­ben niet voor niets een mooie pe­ri­o­de ge­had in Ne­der­land. De fa­ci­li­tei­ten en de am­bi­tie van de club spre­ken mij aan. Ik zie mijn trans­fer naar Vi­tes­se als een vol­gen­de stap in mijn car­ri­è­re.”

In­te­rim-tech­nisch di­rec­teur Marc van Hin­tum is blij met de komst van de Deen: “De po­si­tie cen­traal in de ver­de­di­ging was voor ons een be­lang­rij­ke plek om ons te ver­ster­ken. Ras­mus heb­ben we ver­schil­len­de ke­ren in ac­tie ge­zien. Hij is fy­siek sterk, heeft kop­kracht en een win­naar­men­ta­li­teit. Ras­mus is een wel­ko­me aan­vul­ling in on­ze se­lec­tie.”

Met The­lan­der speelt Vi­tes­se waar­schijn­lijk in op het ver­trek van Matt Mi­az­ga. De Ame­ri­kaan wordt mo­men­teel ge­huurd van Chel­sea en vol­gens de Gel­der­lan­der ver­wacht Vi­tes­se de ver­de­di­ger niet te­rug voor een der­de sei­zoen. Daar­naast heeft Gu­ram Kas­hia een ver­tre­kwens uit­ge­spro­ken. The­lan­der is de twee­de zo­mer­aan­koop van Vi­tes­se, na de komst Kha­lid Ka­ra­mi, die trans­fer­vrij over­komt van Ex­cel­si­or.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.