Wolfsburg ver­scheurt con­tract You­nes

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het is nog al­tijd de vraag waar Amin You­nes vol­gend sei­zoen speelt. De bui­ten­spe­ler van Ajax leek trans­fer­vrij op weg naar VfL Wolfsburg, maar die club zou in­mid­dels een clau­su­le heb­ben ge­ac­ti­veerd om de over­stap te an­nu­le­ren. Mo­ge­lijk komt er een rech­ter aan te pas in de trans­fer­soap, spe­cu­leer­de Kic­ker gis­ter­och­tend. Wolfsburg, dat zich mo­men­teel via de na­com­pe­ti­tie pro­beert te hand­ha­ven in de Bundesliga, twij­felt over de rechts­gel­dig­heid van het con­tract dat You­nes in­mid­dels ge­te­kend zou heb­ben. De Duit­ser zou im­mers ook al een con­tract bij Na­po­li heb­ben on­der­te­kend: af­ge­lo­pen win­ter zet­te You­nes vol­gens de Ita­li­aan­se club 31 hand­te­ke­nin­gen, waar­door hij per 1 ju­li on­der con­tract staat in Na­pels. Door het kamp-You­nes wordt dat te­gen­ge­spro­ken. Naar ver­luidt, te­ken­de You­nes re­cen­te­lijk tot me­dio 2022 bij Wolfsburg. In dat con­tract zou ech­ter een clau­su­le staan om de deal te an­nu­le­ren als er pro­ble­men met Na­po­li ont­staan. Wolfsburg zou er nu voor heb­ben ge­ko­zen om die clau­su­le te ac­ti­ve­ren, waar­door de over­stap op los­se schroe­ven staat. De komst van de aan­val­ler werd ge­re­geld door spor­tief di­rec­teur Olaf Reb­be, die vo­ri­ge maand moest ver­trek­ken. Na zijn af­scheid ont­ston­den twij­fels over You­nes.

Kic­ker denkt dat ad­vo­ca­ten zich zul­len be­moei­en met de kwes­tie en dat er mo­ge­lijk een rechts­zaak aan te pas moet ko­men. Het kam­pYou­nes zou dan pro­ce­de­ren te­gen Na­po­li en niet te­gen Wolfsburg. Het doel is om het Ita­li­aan­se con­tract te ver­scheu­ren, waar­door You­nes als­nog kan trans­fe­re­ren naar de Bundesliga. Bij Ajax werd hij na het wei­ge­ren van een in­val­beurt te­gen Hee­ren­veen uit de se­lec­tie ge­zet. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.