In­ter­na­ti­o­naal tae­kwon­do­toer­nooi voor de deur

Times of Suriname - - SPORT -

TAEKWONDO – Vech­ters van vijf ver­schil­len­de lan­den zul­len in het ko­men­de week­end mee­doen aan de elf­de edi­tie van het Art­hy Lie In­ter­na­ti­o­naal open Tae­kwon­do­toer­nooi, dat ge­hou­den wordt in de Con­gres­hal. In to­taal zul­len 120 vech­ters deel­ne­men in de ver­schil­len­de klas­sen. Naast on­ze vech­ters doen ook die van Aru­ba, Cu­ra­çao, Frans-Gu­y­a­na en Tri­nidad & To­ba­go mee.

Ook de­ze keer zul­len vech­ters uit de re­gio het op­ne­men te­gen on­ze at­le­ten. Het ni­veau van de bui­ten­land­se vech­ters is door de ja­ren heen enorm ge­ste­gen en on­ze vech­ters zul­len hun ui­ter­ste best moe­ten doen om het ere­me­taal te be­ha­len voor ons land. Dit toer­nooi is het groot­ste en be­kend­ste in de re­gio en staat be­kend om de zeer goe­de or­ga­ni­sa­tie en het ster­ke deel­ne­mers­veld. Daar de or­ga­ni­sa­tie steeds mee­gaat met de in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den zal zij op dit eve­ne­ment het nieuw­ste Dae­do sco­rings­sys­teem in­tro­du­ce­ren. Het Gen 2 Dae­do sco­rings­sys­teem. Dit sys­teem is kort­ge­le­den ge­ïn­tro­du­ceerd op gro­te we­reld­toer­nooi­en en voor on­ze lo­ka­le vech­ters zal het een bij­zon­de­re er­va­ring wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.