Griez­mann kan ge­schie­de­nis schrij­ven

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­toi­ne Griez­mann loods­te Atlético Madrid woens­dag met twee doel­pun­ten langs Olym­pi­que Marseille in de fi­na­le van de Eu­ro­pa League (0-3). De dub­bel­slag was mo­ge­lij­ker­wijs het af­scheids­ca­deau van Griez­mann, want de aan­val­ler wordt in ver­band ge­bracht met een zo­mer­se trans­fer. Voor­zit­ter Mi­gu­el Án­gel Gil Marín van Atlético waar­schuwt ech­ter dat Griez­mann niet over­al ver­ze­kerd is van de sta­tus die hij ge­niet in het Wan­da Me­tro­po­li­ta­no. De 27-ja­ri­ge Frans­man heeft een con­tract tot me­dio 2022 bij Atlético. Bar­cel­o­na hen­gelt ech­ter na­druk­ke­lijk naar zijn komst. Of Griez­mann bij Atlético blijft, zal vol­gens Gil Marín af­han­gen van hoe de spits er zelf in staat. “Hij kan ge­schie­de­nis schrij­ven bij Atlético Madrid, waar al­les om hem draait, of el­ders in de ver­ge­tel­heid ra­ken”, ver­telt de pre­ses na de ge­won­nen fi­na­le. “Als hij be­sluit dat hij niet lan­ger bij ons wil blij­ven, dan moe­ten we dat res­pec­te­ren. Ik ben niet op­ti­mis­tisch of pes­si­mis­tisch over de si­tu­a­tie, want ik weet niet wat er zal ge­beu­ren. Het is voor hem te vroeg om daar met­een na de fi­na­le al over te be­slis­sen.”

Gil Marín heeft nog al­tijd geen goed woord over voor de ac­ties van Bar­cel­o­na in de trans­fer­soap. Voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu liet vo­ri­ge week we­ten dat het goed mo­ge­lijk is dat An­toi­ne Griez­mann ooit het shirt van de Ca­ta­la­nen zal dra­gen. Dins­dag­avond ver­scheen het be­richt dat Bar­cel­o­na aan Atlético ken­baar zou heb­ben ge­maakt de trans­fer­clau­su­le van hon­derd mil­joen eu­ro te wil­len ac­ti­ve­ren. “Ge­noeg is ge­noeg”, zei Gil Marín vo­ri­ge week, en die woor­den her­haalt hij nu. “Het slaat ner­gens op wat ze daar doen. Na het sta­te­ment heeft Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu mij niet meer ge­ant­woord.” On­der­tus­sen ho­pen ook de ploeg­ge­no­ten van Griez­mann dat de goal­get­ter bij de club blijft. “We heb­ben hem al een aan­tal din­gen ver­teld”, al­dus aan­voer­der Ga­bi in de Spaan­se pers.

(VI)

An­toi­ne Griez­mann kan bij Atlético Madrid ge­schie­de­nis schrij­ven, want vol­gens voor­zit­ter Mi­gu­el Án­gel Gil Marín zal dat niet ge­val zijn bij een an­de­re club. (Foto: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.