Icoon Buf­fon ver­trekt na ze­ven­tien jaar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gi­an­lui­gi Buf­fon staat mor­gen te­gen Hel­las Ver­o­na voor de laat­ste keer on­der de lat bij Ju­ven­tus. De veer­tig­ja­ri­ge doel­man heeft gis­ter­och­tend op een pers­con­fe­ren­tie be­ves­tigd dat hij na dit sei­zoen zal ver­trek­ken bij La Vec­chia Sig­no­ra. Of zijn ver­trek ook een de­fi­ni­tief pen­si­oen be­te­kent, laat de doel­man, die ver­schil­len­de aan­bie­din­gen op en naast het veld op zak heeft, voor­lo­pig in het mid­den.

“Dit is het be­sluit van een prach­ti­ge reis, die ik heb kun­nen de­len met men­sen die echt om mij ge­ven. Za­ter­dag wordt mijn laat­ste wed­strijd voor Ju­ven­tus, ik denk dat dit de bes­te ma­nier is om dit mooi avon­tuur af te slui­ten. Om het te be­slui­ten met nog twee prij­zen, is erg be­lang­rijk ge­weest. Ik heb er­voor ge­vreesd dat ik mijn tijd­perk bij Ju­ve af zou slui­ten als ie­mand die maar ge­woon ge­ac­cep­teerd zou wor­den of als een spe­ler die het kwijt zou zijn. Ik ben er erg trots op dat ik op veer­tig­ja­ri­ge leef­tijd, tot aan za­ter­dag, pres­ta­ties heb kun­nen le­ve­ren die mijn ei­gen naam en die van Ju­ven­tus waard zijn.” Buf­fon heeft vol­gens de laat­ste ge­ruch­ten aan­bie­din­gen van on­der meer Bo­ca Ju­ni­ors en Pa­ris SaintGer­main op zak en lijkt nog niet ze­ker te we­ten wat de toe­komst zal bren­gen. Ju­ven­tus nam Buf­fon in de zo­mer van 2001 voor een klein 53 mil­joen eu­ro, nog steeds het hoog­ste be­drag dat ooit voor een doel­man is be­taald, over van Par­ma. In de daar­op­vol­gen­de sei­zoe­nen groei­de de in Car­ra­ra ge­bo­ren kee­per uit tot aan­voer­der en waar clu­bicoon. De 176-vou­dig Ita­li­aans in­ter­na­ti­o­nal won met Ju­ve on­der meer ne­gen lands­ti­tels, wat er elf had­den kun­nen zijn als de kam­pi­oen­schap­pen van 2005 en 2006 niet wa­ren in­ge­trok­ken we­gens het Cal­ci­o­po­li­schan­daal. Daar­naast wer­den er vier Cop­pa Ita­lia’s ge­won­nen en Buf­fon stond met Ju­ven­tus drie keer in de fi­na­le van de Cham­pi­ons League.

(VI)

De veer­tig­ja­ri­ge doel­man Gi­an­lui­gi Buf­fon staat za­ter­dag te­gen Hel­las Ver­o­na voor de laat­ste keer on­der de lat bij Ju­ven­tus. (Foto: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.