69% ZDFKW RS XLWQRGLJLQJ YDQ GH UHJHULQJ

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - De Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) wacht op de re­ge­ring om uit­ge­no­digd te wor­den om za­ken te be­spre­ken over de bouw van een nieuw voet­bal­sta­di­on in Su­ri­na­me, om­dat het And­re Kamp­er­veen en Es­sed­sta­di­on niet meer vol­doen aan de mi­ni­ma­le ver­eis­ten van de Fé­dé­ra­ti­on In­ter­na­ti­o­na­le de Foot­ball As­so­ci­a­ti­on (FIFA) en North, Cen­tral Ame­ri­ca and Ca­rib­bean As­so­ci­a­ti­on Foot­ball (Con­ca­caf). Voor­zit­ter Jo­hn Kris­hna­dath van de SVB zegt dat de fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen en ban­ken al­le­maal een over­heids­ga­ran­tie ei­sen, on­danks de bond het ge­leen­de be­drag in tien jaar kan af­los­sen. Hij zegt de­ze eis van de fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen te be­grij­pen, ge­zien de eco­no­mi­sche si­tu­a­tie van het land. Daar­om heeft de SVB een brief doen uit­gaan naar de re­ge­ring om ont­van­gen te wor­den voor het be­spre­ken van de­ze kwes­tie. Maar de SVB kan niet eeu­wig wach­ten op de re­ge­ring en pro­beert met in­ves­te­rin­gen de sta­di­ons te bren­gen naar in­ter­na­ti­o­na­le ver­eis­ten.

In het AK-sta­di­on wordt de ver­lich­ting aan­ge­pakt, waar­in USD 700 dui­zend ge­ïn­ves­teerd wordt. Het is de be­doe­ling dat de ver­lich­ting wordt ge­bracht naar 1200 lux. In het Es­sed­sta­di­on wordt ruim USD 1 mil­joen ge­ïn­ves­teerd voor een com­pleet nieu­we tri­bu­ne aan de oost­zij­de met al­le fa­ci­li­tei­ten zo­als ge­vraagd wordt door de FIFA en Con­ca­caf. Aan de west­zij­de zul­len er kuip­stoe­len ge­plaatst wor­den. On­danks de in­ves­te­ring aan bei­de sta­di­ons zul­len de mi­ni­ma­le voor­waar­den niet ge­haald wor­den om in­ter­na­ti­o­naal voet­bal in Su­ri­na­me te spe­len. Kris­hna­dath zegt dat de zuid-tri­bu­ne van het AK-sta­di­on he­le­maal ge­sloopt moet wor­den om te vol­doen aan de mi­ni­ma­le ver­eis­ten. Het speel­veld van het Es­sed­sta­di­on vol­doet niet aan de in­ter­na­ti­o­na­le af­me­tin­gen en de kunst­mat moet ge­cer­ti­fi­ceerd wor­den. Ver­der vol­doet de ver­lich­ting van het Es­sed­sta­di­on ook niet aan de mi­ni­ma­le ver­eis­ten.

Maar de SVB hoopt met de­ze in­ves­te­rin­gen een kans te krij­gen van de FIFA en Con­ca­caf om toch de Na­ti­on’s Le­a­gue­wed­strij­den in Su­ri­na­me door te la­ten gaan, om­dat er ge­werkt wordt aan het bren­gen van de sta­di­ons naar in­ter­na­ti­o­na­le nor­men. Mocht dit niet het ge­val zijn, dan zal Su­ri­na­me ge­nood­zaakt zijn om zijn in­ter­na­ti­o­na­le thuis­wed­strij­den in het bui­ten­land te spe­len. De voor­zit­ter geeft aan dat FIFA en Con­ca­caf geen grap­pen ma­ken hier­over. Als voor­beeld geeft hij aan dat Su­ri­na­me voor zijn eer­ste Na­ti­on’s Le­a­gue­wed­strijd niet naar Do­mi­ni­ca gaat, maar naar Gu­a­te­ma­la. Do­mi­ni­ca be­schikt niet over een sta­di­on met in­ter­na­ti­o­na­le ver­eis­ten en moet hier­door uit­wij­ken naar het bui­ten­land. Dit wil Kris­hna­dath voor­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.