7ZDDOI DWOHWHQ QDDU 2GHVXU

Times of Suriname - - 6SRUW -

ODESUR - Twaalf at­le­ten ma­ken zich ge­reed om in de ko­men­de pe­ri­o­de naar Co­cha­bam­ba, Bo­li­via, te ver­trek­ken voor de elf­de Or­ga­ni­za­ción De­por­ti­va Su­ra­me­ri­ca­na (Odesur) Spe­len. De at­le­ten zul­len op ver­schil­len­de da­gen ver­trek­ken, maar de eer­ste at­le­ten zul­len op 21 mei ver­kas­sen naar het Zuid-Ame­ri­kaan­se land. Het spe­len start op 26 mei en duurt tot en met 8 ju­ni. De at­le­ten die al­le­maal naar dit eve­ne­ment gaan zijn: Su­nay­na Wa­hi (at­le­tiek), Mi­gu­el van As­sen (at­le­tiek), Mitch Nai Chung Tong (bad­min­ton), Ama­deo Main (ka­ra­te), Sa­hil Ja­ger­nath (schie­ten), Tosh van Dijk (taekwondo), Yi­gal Ber­gen (tennis), Anouk Ma-Ajong (tennis), Jair Tjon En Fa (wielrennen), Ab­doel Mo­ha­med (wor­ste­len), Ir­vin Hoost (zwem­men) en Ren­zo Tjon A Joe (zwem­men). De at­le­ten zul­len af­han­ke­lijk van hun on­der­deel ver­trek­ken naar Bo­li­via.

Chef de mis­si­on, Desi­ré Een­dragt zegt dat de at­le­ten voor­ge­dra­gen zijn door hun ver­schil­len­de bon­den en dat het Su­ri­naams Olym­pisch Co­mi­té (SOC) slechts de at­le­ten heeft ge­fa­ci­li­teerd. Het SOC heeft wel ho­ge ver­wach­tin­gen van de­ze at­le­ten. Ze hoopt dat er me­dail­les ge­pakt kun­nen wor­den. Een­dragt zegt dat dit wel mo­ge­lijk is, want er zit­ten een paar kans­heb­bers er­tus­sen. Wel heeft Een­dragt nog niet zo­veel zicht van de ove­ri­ge deel­ne­mers van de an­de­re lan­den. Het komt voor dat veel lan­den hun top­at­le­ten thuis la­ten, om­dat ze een gro­te­re vij­ver heb­ben om at­le­ten te se­lec­te­ren voor de ver­schil­len­de on­der­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.