3RUWXJHVH MXVWLWLH ]LHW DDQYDO 6SRUWLQJ KRROLJDQV DOV WHUURULVPH

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - De Por­tu­ge­se jus­ti­tie be­schul­digt de Spor­ting Lis­sa­bon-hoo­li­gans die dins­dag spe­lers van de club aan­vie­len van een ter­ro­ris­ti­sche daad. Een groep van on­ge­veer vijf­tig ge­mas­ker­de man­nen kwam van­we­ge het te­leur­stel­len­de sei­zoen ver­haal ha­len op trai­nings­com­plex Al­co­che­te, waar­bij on­der an­de­ren Bas Dost klap­pen kreeg. Voor zo­ver be­kend zijn in­mid­dels 23 hoo­li­gans op­ge­pakt.

“Het gaat hier om mis­da­den als be­drei­ging, be­le­di­ging, mis­han­de­ling, brand­stich­ting en ver­bo­den wa­pen­be­zit, maar het is ook een daad van ter­ro­ris­me”, staat in een ver­kla­ring van de of­fi­cier van jus­ti­tie. Vol­gens ver­schil­len­de Por­tu­ge­se media wa­ren de hoo­li­gans ge­wa­pend met rie­men, fak­kels en zelfs strijk­ij­zers en ze ver­ras­ten de spe­lers in de kleed­ka­mer. Niet al­leen Dost, die als een van de eer­sten werd be­laagd, moest het ont­gel­den. Ook ploeg­ge­no­ten van hem en trai­ner Jor­ge Je­sus kre­gen klap­pen. De hoo­li­gans richt­ten ook gro­te ver­nie­lin­gen aan op het trai­nings­com­plex van Spor­ting. De aan­ge­sla­gen Dost liet woens­dag­avond te­gen­over het AD we­ten, dat hij sterk twij­felt of hij zon­dag mee­speelt in de be­ker­fi­na­le, waar­in Spor­ting het op­neemt te­gen CD Aves. “Voet­bal is voor mij niets meer waard als je zo­iets mee­maakt. Heel Spor­ting huilt. Dit is de zwart­ste dag in de his­to­rie van de club. Je ver­wacht niet dat dit mo­ge­lijk is. Ik ben er stil van”, zei de spits, die in Lis­sa­bon nog een con­tract tot de zo­mer van 2020 heeft. Fans van Spor­ting gin­gen dins­dag en woens­dag mas­saal de straat op om Dost en de an­de­re spe­lers te steu­nen.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.