Disha­Pa­ta­ni­sa­men­metSal­man­Khan­en­Priy­an­kaCho­p­ra­in­Bha­rat

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Het is be­ves­tigd dat Disha Pa­ta­ni sa­men met Sal­man Khan en Priy­an­ka Cho­p­ra in de ko­men­de film van Ali Ab­bas Za­far ge­ti­teld Bha­rat te zien zal zijn. In de film, die een nieu­we ver­sie van de Zuid-Ko­re­aan­se film

is, zal Pa­ta­ni de twee­de vrou­we­lij­ke hoofd­rol spe­len. “Het com­bi­ne­ren van Sal­man en Disha in een cir­cus­op­stel­ling van de ja­ren 60 is on­ge­brui­ke­lijk en span­nend. Ze is een veel­be­lo­ven­de ster en voor dit ka­rak­ter, had­den we een meis­je no­dig die niet al­leen kwets­baar en mooi is, maar ook het li­chaam van een at­leet heeft. Disha past goed bij de­ze rol,” ver­telt Za­far. Pa­ta­ni zei ver­der: “Ik ben zeer ver­heugd om deel uit te ma­ken van Bha­rat, het is als een droom die is uit­ge­ko­men om de ge­le­gen­heid te krij­gen om met Sal­man te wer­ken en ik kan niet wach­ten tot de op­na­mes be­gin­nen. Ik ben een gro­te fan van het werk van Ali Ab­bas.” De film komt in ju­li uit. (Bi­zA­sia/Foto:

The Hin­du en fo­to2: Pin­te­rest en fo­to3:Bol­ly­wood­li­fe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.