Surb­hi Jy­o­ti speelt de nieuw­ste Naagin

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Na een in­druk­wek­kend de­buut in Zee TVs Qu­bool Hai (2012-2016), is de ac­tri­ce Surb­hi Jy­o­ti de nieu­we Naagin in de stad. In het nieuw­ste sei­zoen zul­len er nieu­we ac­teurs en ac­tri­ces te zien zijn in Ba­la­ji Te­le­films Naagin waar­on­der Jy­o­ti, Ani­ta Has­sanan­da­ni, en Ka­rish­ma Tan­na. Jy­o­ti zal de rol van een voor­vech­ter spe­len, de rol die ze van de po­pu­lai­re Mou­ni Roy over­neemt. Ze ver­heugd zich om deel uit te ma­ken van een top se­rie en ze is zich be­wust van haar op han­den zijn­de ver­ge­lij­kin­gen.

Jy­o­ti ver­telt: “Ik denk dat het moei­lijk­ste deel van de show was om me­zelf er­van te over­tui­gen. Tot dus­ver heb ik al­leen re­a­lis­ti­sche rol­len ge­speeld. Wie wil niet met Ba­la­ji Pro­duc­ti­ons of Co­lors wer­ken? Ze zijn het po­pu­lair­ste te­le­vi­sie­sta­ti­on en pro­duc­tie­be­drijf. Ie­der­een wil met ze wer­ken. Ja, ik was erg ver­bijs­terd van­we­ge de ver­ge­lij­king en het con­cept, maar toen re­a­li­seer­de ik me van wat het ook mag zijn, het is de top­show op de In­di­a­se TV. En als men mij een rol in de­ze de­ze show aan­biedt, moet ik het als een com­pli­ment zien. Als men­sen vin­den dat ik die rol kan spe­len, dan is dat iets om trots op te zijn. Men­sen zijn to­taal ver­liefd op de slan­gen en Naagins. Ik kan me voor de vol­le hon­derd pro­cent in­zet­ten en de rest hangt van de an­de­ren af. Als ik mijn werk op een eer­lij­ke ma­nier doe, zon­der klach­ten, kan ik ze­ker zijn van suc­ces.”

Naagin 3 zal via Co­lors te zien zijn. (Bi­zA­sia/Foto: New­strac­k­li­ve)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.