Hi­la­ry Duff start bu­ren­ru­zie op In­st­agram

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

De buur­man van Hi­la­ry Duff neemt een ad­vo caat in de arm om zich te ver­de­di­gen te­gen de so­ci­a­le media aan­val­len van de ac­tri­ce. Dat ver­klaart Die­ter Ad­di­son, zo­als de buur­man heet, woens­dag te­gen­over New York Post. Hi­la­ry ging eer­der op de dag in een In­st­agram Sto­ry los op haar buur­man, die vol­gens haar con­ti­nu rookt en blowt, en daar­naast ge­re­geld zijn meu­bels zou stuk­slaan. =e noem­de Die­ter daar­bij bij naam en post­te ook een foto van hem, in­clu­sief een scher­maf­beel­ding van zijn In­st­agram ac­count. ,n een van de vi­deo¶s zei ze ³:e we­ten dat je ou­ders de huur be­ta­len en je nog nooit een dag in je le­ven hebt ge­werkt. Dat is vast leuk, maar toon wat res­pect voor je bu­ren, die hard wer­ken om in dit ge­bouw te kun­nen wo­nen.” Die­ter is de erf­ge­naam van een Duit­se bier brou­wers­fa­mi­lie.

De buur­man ont­kent te­gen­over de krant dat hij wiet rookt. :el geeft hij toe dat hij veel si­ga­ret­ten rookt, maar hij be­na­drukt dat dat is toe­ge­staan in het ge­bouw ppn van de re­de­nen waar­om hij daar een wo­ning huurt.

Fast and Fast and ³Mus­cle Die­ter, die be­weert dat hij drie ba­nen heeft, zegt dat hij sinds de aan­val van Hi­la­ry wordt las­tig­ge­val­len en be­dreigd door fans van de voor­ma­li­ge Dis­ney ster. Hij zou over­we­gen een bo­dy­guard in de arm te ne­men. Vol­gens Mac­do­nald is de fa mi­lie voor de pre­mi­q­re van de film, die woens­dag plaats­vond op het filmfestival in Cannes, in­ge­licht over het mis­bruik ver­haal in de film. Dat zou voor­al bij :hit­ney¶s ja­ri­ge moe­der Cis­sy hard zijn aan­ge ko­men. Ook Di­on­ne :ar­wick is voor de film uit­kwam op de hoog­te ge­steld van de be schul­di­gin­gen aan het adres van haar in over­le­den zus. ³:e wil­len niet dat zij lijdt on­der de da­den van haar fa­mi­lie. Ne­ga­tie­ve ge­voe­lens over haar zijn fout ze had er niets mee te ma­ken en wist er niets van”, al­dus Mac­do­nald. (De Te­le­graaf/Foto: las­he­sand­cur­ves.com)

(De Te­le­graaf/Foto:Ce­lebswalk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.