&DUGL % HQ YHUORRIGH DDQJHNODDJG RP PLVKDQGHOLQJ KDQGWHNHQLQJHQMDJHU

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Car­di B en Off­set zijn aan­ge­klaagd door een hand­te­ke­nin­gen­ja­ger die claimt dat hij na een af­ter­par­ty van het MET Ga­la is be­laagd door be­vei­li­ging van het twee­tal.Vol­gens Gio­van­ni Ar­nold stond hij op Car­di B te wach­ten om haar hand­te­ke­ning te vra­gen. De rap­per schreeuw­de ech­ter naar hem en liet hem links lig­gen.Toen de man liet blij­ken dat hij te­leur­ge­steld was in het han­de­len van Car­di B, nam Off­set het op voor zijn ver­loof­de, zo is te zien in een vi­deo die in het be­zit is van TMZ.Vol­gens de rechts­zaak die Da­niel Szal­kie­wicz aan­span­de, pro­beer­de Ar­nold de si­tu­a­tie juist on­der con­tro­le te hou­den, maar hij werd bin­nen lut­te­le se­con­den aan­ge­val­len door drie bo­dy­guards. Tij­dens de aan­val ver­weer­de hij zich niet en pro­beer­de slechts zijn li­chaam te be scher­men te­gen de klap­pen van de be­vei­li­ging. Na af­loop werd de man met ver­won­din­gen aan zijn ge­zicht, nek, rug en bo­ven­li­chaam met een am­bu­lan­ce naar het zie­ken­huis ge­bracht.Vol­gens het team van Car­di B en Off­set was de man juist ex­treem agres­sief en een on­aan­ge­naam per­soon.

(NU/Foto:bri­des .com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.