Zwa­re straf­fen voor geld­s­mok­ke­len­de Su­ri­naam­se vrou­wen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO/KINGSTON - De twee Su­ri­naam­se vrou­wen die tracht­ten USD 93 dui­zend te smok­ke­len uit Ja­mai­ca zijn schul­dig be­von­den. IA en CC kre­gen elk een boe­te op­ge­legd van om­ge­re­kend USD 22 dui­zend of een jaar hech­te­nis. Het blijkt dat zij het geld trans­por­teer­den voor de Frans-Gu­y­a­nees DS, die met hen mee­reis­de. Die kreeg een boe­te op­ge­legd van om­ge­re­kend USD 15 dui­zend.

De Su­ri­naam­se vrou­wen wer­den schul­dig be­von­den aan be­zit van cri­mi­neel ei­gen­dom, aan­ge­zien zij de her­komst van het geld niet kon­den ver­kla­ren. Voor de­ze over­tre­ding moe­ten zij ruim USD 15 dui­zend be­ta­len of zes maan­den brom­men. De rech­ter vindt hen ook schul­dig aan het ver­ber­gen en fa­ci­li­te­ren van cri­mi­ne­le ei­gen­dom­men, waar­voor zij ook zes maan­den moe­ten brom­men of USD 7.500 neer­tel­len. Van het in be­slag ge­no­men geld is USD 82 dui­zend ter be­schik­king ge­steld van de Staat. DS kreeg de rest te­rug. Het drie­tal viel op 22 ju­li door de mand op een vlucht van Ja­mai­ca naar Gu­y­a­na. De be­doe­ling was dat de twee Su­ri­naam­se vrou­wen door zou­den rei­zen naar Su­ri­na­me. De recht­bank heeft sterk het ver­moe­den dat de in be­slag ge­no­men USD 93 dui­zend af­kom­stig is van cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.