So­mo­hard­jo: “PL heeft ze­ker we­ten ge­won­nen van de NDP in Com­me­wij­ne”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

So­mo­hard­jo zegt dat hij best veel had wil­len zeg­gen tij­dens de ac­ti­vi­tei­ten die zijn par­tij op 9 au­gus­tus in NieuwAm­ster­dam or­ga­ni­seer­de, maar koos er uit­ein­de­lijk voor om niets te zeg­gen want vol­gens hem spre­ken de da­den voor zich. “Wij had­den gas­ten van de ABOP en de KTPI en die zou­den ook de men­sen toe­spre­ken naast de top­pers van de PL, maar om­dat er een pro­bleem was met de ge­ne­ra­tor heb­ben we de spee­ches ver­scho­ven. Maar toen wij la­ter za­gen dat de men­sen wa­ren ge­ko­men om te ge­nie­ten en een leu­ke dag te heb­ben met ons, ko­zen wij er­voor om geen spee­ches meer te doen maar ge­woon de dag ge­zel­lig te ma­ken met ie­der­een. Soms is het ook goed om niets te zeg­gen en al­les om ons heen voor zich­zelf te la­ten spre­ken”, zegt So­mo­hard­jo.

Vol­gens de PL-voor­zit­ter heeft de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP) ge­pro­beerd om de PL een hak te zet­ten door haar te ver­drij­ven van Ma­rien­burg en haar ei­gen ac­ti­vi­tei­ten daar te or­ga­ni­se­ren. “Ze mo­gen pro­be­ren hoe­veel ze wil­len, het zal ze niet luk­ken om de PL uit Com­me­wij­ne te krij­gen. De men­sen heb­ben ge­noeg van de el­len­de die ‘dank­zij’ de NDP is ge­cre­ëerd. Als er nu een ver­kie­zing zou wor­den ge­hou­den in het dis­trict zou de PL ze­ker we­ten weer win­nen. Zelfs in de moei­lij­ke tij­den met ook nog an­de­re par­tij­en er­bij heb­ben wij al­tijd ge­won­nen en dat zal ook zo blij­ven”, zegt So­mo­hard­jo. Vol­gens hem we­ten de men­sen van het dis­trict wat ze wil­len en la­ten ze zich niet meer om­ko­pen met een pak­ket of geld om een ac­ti­vi­teit bij te wo­nen. De ac­ti­vi­tei­ten van de PL gin­gen op 9 au­gus­tus al heel vroeg van start in Nieuw-Amsterdam en ge­du­ren­de de dag wa­ren er ve­le op­tre­dens van ver­schil­len­de cul­tu­re­le groe­pen. Toen het ge­plan­de of­fi­ci­ë­le ge­deel­te niet door­ging, ver­lie­ten ve­len de ac­ti­vi­teit en trok­ken naar Ma­rien­burg waar de ac­ti­vi­tei­ten van de NDP juist net wa­ren be­gon­nen. En­ke­len ga­ven aan niet zo­zeer voor de po­li­tiek daar te zijn, maar meer om te kun­nen ge­nie­ten van een leu­ke dag met hun ge­zin. Het maakt dan voor hen niet uit of het de PL of de NDP is. De CB­vS be­na­drukt in een pers­be­richt dat de sa­men­le­ving be­wust moet zijn en blij­ven dat er ma­la­fi­de per­so­nen en or­ga­ni­sa­ties zijn, met als doel zich geld van bur­gers op een on­eer­lij­ke wij­ze toe te ei­ge­nen. Nog al­tijd be­rei­ken be­rich­ten de bank van bur­gers, die ern­stig be­na­deeld zijn met der­ge­lij­ke mis­lei­den­de ac­ti­vi­tei­ten.

Het is ken­mer­kend dat over­al ter we­reld, waar het eco­no­misch min­der voort­va­rend gaat, ma­la­fi­de per­so­nen en or­ga­ni­sa­ties door de­ze om­stan­dig­heid hun kans schoon zien om bur­gers te ver­lei­den tot het ne­men van gro­te fi­nan­ci­ë­le ri­si­co’s. Hier­bij wor­den goed door­dach­te me­tho­den ge­bruikt die ver­trou­wen­wek­kend over­ko­men en waar­mee voor­al gou­den ber­gen be­loofd wor­den. Hoe het ook

PARAMARIBO – “Als je kijkt naar de op­komst van de men­sen in Com­me­wij­ne tij­dens de vie­ring van Ja­vaan­se Im­mi­gra­tie, dan heeft de Pert­ja­jah Lu­hur ze­ker we­ten ge­won­nen van de NDP in Com­me­wij­ne. Het is niet dat de men­sen per se hou­den van de PL, maar ze zijn moe van de lo­ze be­lof­tes van de NDP en wil­len niet lan­ger door hun voor de gek wor­den ge­hou­den”, zegt Paul So­mo­hard­jo voor­zit­ter van Pert­ja­jah Lu­hur (PL).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.