Scouts van La­tour krij­gen trai­ning ‘bo­men plan­ten’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Scouts van de Pa­ter An­ton Do­ni­cie groep heb­ben op 5 au­gus­tus in hun club­huis een trai­ning ‘bo­men plan­ten’ ge­volgd. Dat de Su­ri­naam­se bo­dem vrucht­baar is was al be­kend. Maar er moet nog veel ge­beu­ren om die te be­scher­men. Dit wordt in een pers­be­richt van Glo­bal Sha­pers Paramaribo ver­meld.

Een we­reld ging voor ve­le van de cur­sis­ten open, toen zij ver­na­men hoe een boom ge­plant dient te wor­den. Glo­bal Sha­pers Paramaribo, die de trai­ning ver­zorg­de, ver­tel­de dat een gat gra­ven en ver­vol­gens een boom­pje er­in doen niet al­les is. De ver­schil­len­de voor­de­len van bo­men werd de deel­ne­mers voor­ge­hou­den. Zo werd ver­teld dat bo­men voor zuur­stof zor­gen, be­scher­ming bie­den, bij­dra­gen aan de eco­no­mie, hel­pen de wind­rich­ting te be­pa­len en in staat zijn ge­luid te dem­pen. Dit zijn slechts en­ke­le van de so­ci­a­le func­ties die een boom heeft voor de mens. Het le­ren plan­ten, de ver­zor­ging en het be­hou­den van de bo­men werd tij­dens de­ze trai­ning ex­tra be­na­drukt in een the­o­re­ti­sche ses­sie met daar­aan slui­tend een prak­tisch ge­deel­te, waar­bij ge­toond werd hoe bo­men ge­plant die­nen te wor­den. De bo­men wer­den ge­plant op het ter­rein van de Pa­ro­chie Ma­ria, ko­nin­gin van de We­reld. Hier­mee is ui­ting ge­ge­ven aan de op­roep van bis­schop Ka­rel Choe­nie om meer lief­de te to­nen voor on­ze schep­ping, met de na­druk op het leef­baar ma­ken van de aar­de. Voor de scouts was het een zeer in­for­ma­tie­ve trai­ning. Zij zijn meer te we­ten ge­ko­men over de func­ties van bo­men en hoe die ge­plant en on­der­hou­den moe­ten wor­den. De be­doe­ling van de trai­ning is dat de ge­train­de scouts hun ken­nis met an­de­re le­den in prak­tijk gaan bren­gen. Ook zul­len zij sa­men met de or­ga­ni­sa­tie Glo­bal Sha­pers Paramaribo het pro­ject naar de ver­schil­len­de scho­len en ge­bie­den in Su­ri­na­me bren­gen, om voor­al de jon­ge­ren be­wust te ma­ken van het ‘es­sen­ti­ë­le be­lang van bo­men bin­nen on­ze bi­o­di­ver­si­teit’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.