Op Al­cat­raz wordt een ge­van­ge­nis ge­o­pend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Al­cat­raz is een ei­land in de Baai van San Fran­cis­co. Op 11 au­gus­tus 1934 werd het als zwaar be­vei­lig­de ge­van­ge­nis ge­o­pend. 1.576 ge­van­ge­nen heb­ben het ei­land als stand­plaats ge­had. De be­roemd­ste ge­van­ge­ne was Alp­hon­se “Al” Capo­ne. Voor­dien was er op het ei­land een mi­li­tair fort (1850-1907) en daar­na (van­af 1907-1933) was er een mi­li­tai­re ge­van­ge­nis ge­ves­tigd. Te­gen­woor­dig is het ei­land een be­schermd ge­bied en een Na­ti­o­nal His­to­ric Land­mark, be­heerd door de Na­ti­o­nal Park Ser­vi­ce.

De naam Al­cat­raz werd aan het ei­land ge­ge­ven door Ju­an Ma­nu­el de Ay­a­la, de eer­ste Span­jaard die het ei­land ont­dek­te, in 1775. Hij bracht de baai van San Fran­cis­co in kaart, en noem­de het ei­land ‘La Isla de los Al­ca­t­ra­ces’, wat te ver­ta­len is als ‘het ei­land van de jan van gen­ten’. Het Uni­ted Sta­tes Cen­sus Bu­reau de­fi­ni­eert het ei­land als Block 1067, Block Group 1, Cen­sus Tract 179.02 van San Fran­cis­co Coun­ty, Ca­li­for­nië. De oud­ste be­ken­de ei­ge­naar van Al­cat­raz is Ju­li­an Work­man, die het ei­land in ju­ni 1846 kreeg van de Mexi­caan­se gou­ver­neur Pio Pi­co. Work­man bouw­de op het ei­land een vuur­to­ren. La­ter in 1846 kocht Jo­hn Char­les Fré­mont, lei­der van de Re­pu­bliek Ca­li­for­nië en mi­li­tair-gou­ver­neur van Ca­li­for­nië, het ei­land voor 5.000 dol­lar uit naam van de Ame­ri­kaan­se over­heid. Fre­mont had ver­wacht dat hij een gro­te com­pen­sa­tie zou krij­gen van de over­heid om­dat hij voor haar het ei­land had ge­kocht, maar hij kreeg uit­ein­de­lijk niets. Hij en zijn na­ko­me­lin­gen span­den nog tot de ja­ren 90 van de 19e eeuw rechts­za­ken aan in de hoop toch geld te krij­gen, maar zon­der suc­ces. Na­dat Ca­li­for­nië in Ame­ri­kaan­se han­den was ge­ko­men en de Ca­li­for­ni­sche goud­koorts be­gon, be­gon de Uni­ted Sta­tes Ar­my on­der­zoek te doen naar de mo­ge­lijk­he­den om van Al­cat­raz een mi­li­tai­re ves­ti­ging te ma­ken. In 1850 gaf pre­si­dent Mil­lard Fill­m­o­re in na­sleep van de Mexi­caansA­me­ri­kaan­se Oor­log of­fi­ci­eel het be­vel om van Al­cat­raz een mi­li­tai­re ves­ti­ging te ma­ken. In 1853 werd on­der toe­zicht van Ze­a­lous B. To­wer be­gon­nen met het bou­wen van een mi­li­tair fort. Het werk duur­de tot 1858. Te­gen het ein­de van dat jaar werd het eer­ste gar­ni­zoen van on­ge­veer 200 sol­da­ten op het ei­land ge­ves­tigd. Toen in 1861 de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log uit­brak, werd het ei­land ge­schikt ge­maakt om als strijd­lo­ca­tie te die­nen. Al­cat­raz had des­tijds 85 ka­non­nen, maar van­we­ge ge­brek aan man­schap­pen kon maar een klein deel hier­van te­ge­lij­ker­tijd wor­den in­ge­zet. In prak­tijk hoef­de er nooit van­af het ei­land te wor­den ge­scho­ten als of­fen­sief. Wel wer­den op het ei­land krijgs­ge­van­ge­nen op­ge­slo­ten. Na de oor­log con­clu­deer­de het le­ger dat het fort en de be­wa­pe­ning van Al­cat­raz ach­ter­haald wa­ren door de vor­de­rin­gen op het ge­bied van mi­li­tai­re tech­no­lo­gie. Tus­sen 1870 en 1876 wer­den ver­schil­len­de plan­nen uit­ge­werkt om het ei­land te mo­der­ni­se­ren, maar de­ze wer­den nooit vol­tooid. In plaats daar­van werd be­slo­ten Al­cat­raz een nieu­we be­stem­ming te ge­ven. In plaats van voor kust­ver­de­di­ging, zou het voort­aan voor de­ten­tie wor­den ge­bruikt.

(Bron: wi­ki­pe­dia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.