Scho­len Com­me­wij­ne hou­den ten­toon­stel­ling over hun plan­ten­kwe­ke­rij

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ter af­slui­ting van het pro­ject houdt de Stich­ting Ke­sa­ba­ran een ten­toon­stel­ling za­ter­dag bij OS II Ta­man­red­jo in het dis­trict Com­me­wij­ne. OS II Ta­man­red­jo, OS De Hulp, de Sri Va­su­de­v­school en de HM Biel­ke­school/Kin­der­huis Le­li­ën­daal zul­len ten­toon­stel­len wat zij al­le­maal in hun plan­ten­kwe­ke­rij heb­ben ge­pro­du­ceerd, hoe ze dat heb­ben ge­daan en wat ze met hun oogst heb­ben ge­daan in de keu­ken. Ook zul­len er an­de­re pro­ject­part­ners zijn die een di­ver­si­teit aan in­for­ma­tie zul­len ver­strek­ken. Dit meldt de Stich­ting in een pers­be­richt.

Het be­gon met de be­hoef­te om kin­de­ren al heel jong te le­ren over kli­maat­ver­an­de­ring en hoe die in­vloed heeft op on­ze voed­sel­ze­ker­heid. Dat Su­ri­na­mers ook nog een he­le­boel af­val­ma­te­ri­aal pro­du­ce­ren en de pro­ble­men die het ver­oor­zaakt voor het mi­li­eu werd di­rect mee­ge­no­men, om de last van af­val in het mi­li­eu te hel­pen ver­lich­ten. Met dit in ge­dach­ten is het pro­ject ont­staan om kin­de­ren te le­ren op duur­za­me en slim­me wij­ze om te gaan met de ei­gen voed­sel­ze­ker­heid en het mi­li­eu waar­in ze le­ven.

Veel geld was er niet, dus werd de UNDP be­na­derd voor fi­nan­cie­ring van het pro­ject. De Ja­pan-Ca­rib­bean Cli­ma­te Chan­ge Part­ner­ship (J-CCCP) her­ken­de de “Green & Cli­ma­te” po­ten­tie van het pro­ject en heeft

‘Eve­ry­day food: gro­wing ve­ge­ta­bles no mat­ter what wea­ther’

een aar­di­ge duit er­in ge­sto­ken en het pro­ject kon on­der toe­zicht van UNDP wor­den uit­ge­voerd. Met de goed­keu­ring van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur kon­den de school­kin­de­ren van de vier­de en de vijf­de klas be­wust wor­den ge­maakt en ge­traind in groen­ten te­len in een kwe­ke­rij dat gro­ten­deels is op­ge­trok­ken van PET­fles­sen, ge­du­ren­de na­ge­noeg het ge­he­le school­jaar 2017-2018. Het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij was op af­roep ook be­trok­ken om as­sis­ten­tie te ver­le­nen daar waar no­dig. In de eer­ste fa­se werd een be­schei­den plan­ten­kwe­ke­rij/ plan­ten­kas van 3x3m ge­bouwd voor el­ke school. Voor de mu­ren zijn ge­bruik­te PETfles­sen ver­za­meld, ge­sne­den en ge­re­gen aan touw dat even­eens uit PET­fles­sen is ge­sne­den. Voor de­ze ma­nier van bou­wen is ge­ko­zen om voor­al de om­ge­ving te la­ten zien dat een plan­ten­kas niet spe­ci­aal hoeft te wor­den ge­bouwd met nieuw ma­te­ri­aal.

In de twee­de fa­se kre­gen de leer­krach­ten, de school­kin­de­ren en en­ke­le boe­ren van de om­ge­ving the­o­re­ti­sche les­sen. Hier­na kon­den de leer­krach­ten en de school­kin­de­ren in de der­de fa­se prak­tijk­er­va­ring op­doen in het te­len van groen­ten in de plan­ten­kwe­ke­rij, zon­der ge­bruik te ma­ken van che­mi­sche mest­stof­fen of che­mi­sche be­strij­dings­mid­de­len. Voor plan­ten­cups wer­den in eer­ste in­stan­tie de res­tan­ten van de PET­fles­sen ge­bruikt. Toen die op­raak­ten, zijn de scho­len zelf cre­a­tief aan de slag ge­gaan om on­der an­de­re de 500ml-cups van de re­gel­ma­tig ge­do­neer­de vla en yog­hurt van De Melk­cen­tra­le te ver­za­me­len.

In de kas­sen werd met val­len en op­staan on­der an­de­re kai­soi, am­soi, bou­lan­ger, to­maat, pe­per en prei ge­teeld. De in­zet van de scho­len is niet voor niets ge­weest. De oogst wordt door de scho­len ver­kocht om zo zelf­stan­dig ver­der te gaan met de teelt­ac­ti­vi­tei­ten in de kwe­ke­rij en om klei­ne aan­schaf­fin­gen te doen voor de school. En­ke­len van hen heb­ben uit de op­breng­sten ou­de, be­scha­dig­de deu­ren van de school ver­van­gen. Al met al is het een suc­ces­vol pro­ject ge­ble­ken die de scho­len ook na de af­slui­ting van het pro­ject wen­sen voort te zet­ten van­we­ge de voor­de­len die zij er­uit kun­nen ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.