Na­tuur­brand in Por­tu­ge­se Al­gar­ve on­der con­tro­le

Times of Suriname - - BUITENLAND -

POR­TU­GAL - De Por­tu­ge­se au­to­ri­tei­ten heb­ben de na­tuur­brand in de Al­gar­ve on­der con­tro­le. “Op dit mo­ment is er geen groot ri­si­co meer dat het vuur zich zal ver­sprei­den”, zei het hoofd van de ope­ra­tie. Brand­weer­lie­den voer­den hun blus­ac­ti­vi­tei­ten op tij­dens de re­la­tief koe­le nacht en vroe­ge och­tend. Ze blij­ven in het ge­bied voor het ge­val dat het vuur weer op­laait.

In to­taal wa­ren zo’n 1.450 brand­weer­lie­den, 460 blus­voer­tui­gen en vijf­tien vlieg­tui­gen be­trok­ken bij het blus­sen van de brand. Die brand brak on­ge­veer een week ge­le­den uit tij­dens een hit­te­golf in de toe­ris­ti­sche streek.

Er zijn dit keer geen do­de­lij­ke slacht­of­fers te be­treu­ren. Vo­rig jaar werd Por­tu­gal ten ge­vol­ge van de ex­tre­me droog­te ook ge­teis­terd door bos­bran­den, die aan 114 men­sen het le­ven heb­ben ge­kost.

Dit jaar moesten veer­tig men­sen zich wel la­ten be­han­de­len. Ze had­den on­der meer brand­won­den op­ge­lo­pen en rook in­ge­a­demd.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.