Fans Tot­ten­ham ei­sen ver­kla­ring

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vrij­wel el­ke club in de Pre­mier Le­a­gue heeft tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s ge­spen­deerd de af­ge­lo­pen we­ken om de se­lec­tie klaar te sto­men voor aan­ko­mend sei­zoen. Tot­ten­ham Hot­spur heeft ech­ter geen en­ke­le aan­koop ge­daan. Ma­na­ger Mau­ri­cio Po­chet­ti­no zegt dat zijn club goed uit de trans­fer­win­dow is ge­ko­men, maar de fans van de Lon­de­na­ren ei­sen een ver­kla­ring voor het ge­brek aan be­we­ging bij Tot­ten­ham op de trans­fer­markt. “Ik ben niet be­zorgd, ik ben niet ver­drie­tig. Ik ben juist blij”, zegt de Ar­gen­tijn in ge­sprek met ver­schil­len­de En­gel­se me­dia, waar­on­der de BBC. Po­chet­ti­no wijst on­der meer op het lan­ge­re ver­blijf van Har­ry Ka­ne. “We heb­ben een ster­ke se­lec­tie met zeer goe­de spe­lers. Het is niet mak­ke­lijk om spe­lers te ha­len die een ver­be­te­ring zijn. Na­tuur­lijk wil­den we geen spe­lers ver­ko­pen en met 25 spe­lers in de se­lec­tie is het las­tig om er nog wat bij te voe­gen.” “Spe­lers die wij wil­len ha­len, zijn van het niveau Re­al Ma­drid en Man­ches­ter Uni­ted en Man­ches­ter Ci­ty. Als je geen spe­lers kunt ha­len die iets toe­voe­gen, dan is het be­lang­rijk­ste om vast te hou­den aan je bes­te spe­lers. En ik vind dat de club een pluim ver­dient door de bes­te spe­ler en de ma­na­ger te be­hou­den”, al­dus Po­chet­ti­no, die naar ver­luidt nog wel graag had ge­zien dat Jack Gre­a­lish van As­ton Vil­la was ge­strikt.

Het Tot­ten­ham Sup­por­ters’ Trust eist een ‘vol­le­di­ge en ge­loof­waar­di­ge’ ver­kla­ring van de club­lei­ding aan­gaan­de het trans­fer­be­leid. “Ons is ver­teld dat de club geen spe­lers hoeft te ha­len, om­dat men zich meer richt op het ont­wik­ke­len van ei­gen jeugd. Vier van de groot­ste ta­len­ten heb­ben de club de­ze zo­mer ech­ter ver­la­ten (Reo Grif­fiths, An­ton Wal­kes, Ke­a­nan Ben­netts en No­ni Ma­due­ke, red.). Van al het mooie voet­bal dat we heb­ben ge­zien de af­ge­lo­pen ja­ren, zijn er geen prij­zen die dat weer­spie­ge­len.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.