Peel gaat voor top twee

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - “In de twee­de ron­de zal elk team te­gen jou ko­men spe­len en daar­op moet je voor­be­reid zijn”, zegt trai­ner Mai­kel Peel van Styx-KG. De ti­tel­ver­de­di­ger heeft de eer­ste ron­de van de hoofd­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaalvoetbal Bond aan kop af­ge­slo­ten met 22 pun­ten en wil het zelf­de doen in de twee­de ron­de. Peel weet dat dit niet mak­ke­lijk zal gaan, aan­ge­zien de con­cur­ren­ten zich heb­ben ver­sterkt tij­dens het tus­sen­trans­fer­sei­zoen. De teams zijn be­ter ge­wor­den, ter­wijl Styx-KG geen gro­te aan­ko­pen heeft ge­daan. De trai­ner zegt dat hij te­vre­den is met de groep en weet dat de­ze groep het kar­wei kan kla­ren. “Je moet de jon­gens ge­mo­ti­veerd hou­den en goed trai­nen. De re­sul­ta­ten zul­len van­zelf ko­men”, geeft de oe­fen­mees­ter aan.

Peel wil de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie af­slui­ten in de top twee. Tij­dens de play­offs speelt de num­mer 1 te­gen de num­mer 2 en de win­naar is di­rect fi­na­list, ter­wijl de ver­lie­zer een her­kan­sing krijgt en speelt te­gen de win­naar van num­mer drie te­gen vier. Daar­om zal Peel al­les doen, zo­dat de jon­gens in de top twee ein­di­gen. Be­hal­ve Styx-KG strij­den ook Men­gao (21 pun­ten), All Stars (18 pun­ten), FCB (18 pun­ten), Zwa­luw’96 (17 pun­ten) en The Li­ons (16 pun­ten) voor een plaats in de top vier. De twee­de ron­de zal 16 au­gus­tus van start gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.