Cour­tois niet ze­ker van num­mer 1 bij Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Thi­baut Cour­tois kreeg bij Re­al Ma­drid nog geen rug­num­mer toe­be­deeld. De shirts in de club­shop ver­mel­den wel zijn naam, maar geen num­mer. De Ro­de Dui­vel zal de con­cur­ren­tie­strijd moe­ten aan­gaan met Key­lor Na­vas, de 31-ja­ri­ge Costa Ri­caan die de jong­ste drie sei­zoe­nen sa­men met Re­al Ma­drid de Cham­pi­ons Le­a­gue pak­te. De Belg heeft geen schrik. “Het rug­num­mer vind ik niet be­lang­rijk”, al­dus Cour­tois, die bij Chel­sea met num­mer 13 speel­de. “Dat is een zaak die in han­den is van de club. Op het ein­de van de maand zal er­over wor­den be­slist. Het be­lang­rijk­ste is dat hier ben en zal vech­ten voor mijn plaats. Of ik Na­vas ken? Ik heb in het ver­le­den al en­ke­le woor­den met hem ge­wis­seld. Ik weet dat hij een goed per­soon is, zo­als de mees­te kee­pers. Ik heb veel res­pect voor hem. Hij is een heel goe­de kee­per en heeft hier veel prij­zen ge­pakt. Ik heb hier geen ga­ran­ties ge­kre­gen, na­tuur­lijk niet. Het is niet on­lo­gisch dat Re­al Ma­drid twee goe­de kee­pers heeft. Ik heb dit ook mee­ge­maakt met Pe­tr Cech bij Chel­sea. Dat heeft nooit voor span­nin­gen tus­sen ons ge­zorgd.”

Re­al Ma­drid be­taal­de 35 mil­joen eu­ro aan Chel­sea voor Cour­tois. Ook Ma­teo Ko­va­cic werd in de deal be­trok­ken. De 24-ja­ri­ge Kro­a­ti­sche mid­den­vel­der wordt voor een jaar uit­ge­leend aan de Lon­den­se club. Cour­tois zal ge­du­ren­de de zes jaar van zijn con­tract ze­ven mil­joen eu­ro net­to per jaar ver­die­nen. Noch­tans had hij nog be­te­re aan­bie­din­gen op zak.

Dat er bij stads­ri­vaal At­lé­ti­co Ma­drid, waar hij tus­sen 2011 en 2014 drie jaar speel­de, en zijn ex-club Chel­sea zuur wordt ge­re­a­geerd deert Cour­tois nau­we­lijks. “Ik heb res­pect voor el­ke club waar ik was”, zegt hij. “Ik wil de Chel­sea-fans be­dan­ken voor de vier jaar dat ik er speel­de. Ik heb er twee keer de ti­tel ge­pakt en daar ben ik heel fier op. Ik heb ook veel res­pect voor At­lé­ti­co, maar ik wil­de al­tijd bij Re­al spe­len.” Cour­tois zal ten vroeg­ste op zon­dag 19 au­gus­tus in de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Ge­ta­fe zijn de­buut ma­ken.

(VI)

Een van de deel­ne­men­de groe­pen aan de twee­daag­se wandelmars in Nickerie. (Fo­to: Ash­ley Lie­veld)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.