Gu­ar­di­o­la haalt uit naar Ar­gen­tijn­se bonds­voor­zit­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sep Gu­ar­di­o­la heeft vrij­dag op een pers­con­fe­ren­tie hard uit­ge­haald naar Clau­dio Ta­pia, bonds­voor­zit­ter van de Ar­gen­tijn­se voet­bal­bond. Ta­pia claim­de de­ze week een po­ging on­der­no­men te heb­ben de ma­na­ger van Man­ches­ter Ci­ty te strik­ken als op­vol­ger van Jor­ge Sam­pa­oli, maar Gu­ar­di­o­la ont­kent über­haupt met Ta­pia ge­spro­ken te heb­ben.

“We on­der­zoch­ten de mo­ge­lijk­heid om Gu­ar­di­o­la te ha­len, maar het was moei­lijk”, ver­tel­de Ta­pia de­ze week in ge­sprek met TyC Sports. De be­leids­be­pa­ler sug­ge­reer­de dat de sa­la­ris­ei­sen van Gua­dio­la een sa­men­wer­king on­mo­ge­lijk maak­te. “Een dik­ke por­te­mon­nee… Ja, we stuit­ten op een pro­bleem. Het was sim­pel­weg on­mo­ge­lijk.”

Gu­ar­di­o­la werd vrij­dag in aan­loop naar de sei­zoens­ou­ver­tu­re van Man­ches­ter Ci­ty te­gen Ar­sen­al van zon­dag ge­con­fron­teerd met de woor­den van Ta­pia. “Ik ben enigs­zins te­leur­ge­steld, want de pre­si­dent van de Ar­gen­tijn­se voet­bal­bond kon niet zeg­gen dat het on­mo­ge­lijk was om in con­tact te ko­men met Jo­sep Gu­ar­di­o­la van­we­ge zijn on­ge­lo­fe­lij­ke sa­la­ris”, re­a­geert de Spaan­se oe­fen­mees­ter. “Daar­voor moet hij ten eer­ste mijn sa­la­ris ken­nen. Daar­naast moet hij we­ten dat ik weet dat het bij een na­ti­o­na­le ploeg an­ders werkt dan bij een club. En ten der­de, en dat is het be­lang­rijk­ste, heeft nie­mand con­tact op­ge­no­men met mij.”

“Ik heb een con­tract bij Man­ches­ter Ci­ty en dat wil ik uit­die­nen, maar het ar­gu­ment van mijn sa­la­ris sneed geen hout”, ver­volgt de coach. Uit­ein­de­lijk wer­den Pa­blo Ai­mar en Li­o­nel Sca­loni als tij­de­lij­ke op­vol­gers van Sam­pa­oli naar vo­ren ge­scho­ven door de Ar­gen­tijn­se voet­bal­bond. “De Ar­gen­tijn­se ploeg moet ge­coacht wor­den door een Ar­gen­tijn. Er lo­pen veel goe­de Ar­gen­tijn­se trai­ners rond, dus ik ga de Ar­gen­tijn­se ploeg niet coa­chen. Ik weet niet wat er gaat ge­beu­ren in de toe­komst, maar zeg niet ‘ik ga niet in zee met Pep­vanwe­ge zijn sa­la­ris’”, be­sluit Gu­ar­di­o­la. (Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.