Leer­lin­gen mo­ge­lijk ziek door rook­ont­wik­ke­ling Or­na­mi­bo

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Leer­lin­gen en een leer­kracht zijn als ge­volg van de rook­ont­wik­ke­ling mo­ge­lijk ziek ge­wor­den op school. Som­mi­ge leer­lin­gen ga­ven over en an­de­ren be­gon­nen te hoes­ten. Dok­ter Sheik Ha­bieb geeft aan dat het kan zijn dat de leer­lin­gen zich be­nauwd zijn gaan voe­len door de rook­ont­wik­ke­ling. Ver­der stelt hij dat de rook ook kan zor­gen voor adem­ha­lings­pro­ble­men.

Ha­bieb zegt ver­der dat kin­de­ren die kort­a­de­mig zijn, dan ook bloot­ge­steld zijn aan de ge­va­ren van de rook­ont­wik­ke­ling.

Een an­de­re arts ver­telt dat de leer­lin­gen door het in­a­de­men van de lucht kun­nen gaan hoes­ten. Ook geeft de arts aan dat het scha­de­lijk is voor de ge­zond­heid om de vui­le lucht in te ade­men.

School­hoofd Si­ta Se­wra­tan van OS Hout­tuin II geeft aan dat ze ge­nood­zaakt was de school vroeg te slui­ten door de enor­me rook­ont­wik­ke­ling. “Wij fo­cus­sen ons op de ge­zond­heid van de leer­lin­gen en de leer­krach­ten.” Se­wra­tan zegt dat de leer­lin­gen klaag­den van pijn aan de ogen, mis­se­lijk­heid en keel­pijn. Ze kan zich niet voor­stel­len dat de men­sen toen be­slo­ten een vuil­stort­plaats te ma­ken mid­den in een woon­ge­bied. “Ik wil be­na­druk­ken dat de men­sen die hier­mee be­last zijn, ge­woon over­gaan tot het slui­ten van de vuil­stort­plaats om die er­gens an­ders te gaan op­zet­ten waar er geen men­sen wo­nen, want dit is on­men­se­lijk.” Ver­der ver­telt ze dat ze soms ook veel last on­der­vin­den van vlie­gen en dat ook heel wat che­mi­ca­li­ën vrij­ko­men door de rook­ont­wik­ke­ling. “Zo­lang we last on­der­vin­den van de rook zul­len we de school vroeg slui­ten.”

Buurt­be­wo­ners on­der­vin­den ook enor­me last van de si­tu­a­tie. Een buurt­be­wo­ner geeft aan dat zijn moe­der voor en­ke­le da­gen bij zijn zus in Paramaribo is gaan lo­ge­ren, om­dat ze kort­a­de­mig is en door de enor­me rook­ont­wik­ke­ling niet thuis kan blij­ven. En hij is bang dat er wat met zijn moe­der kan ge­beu­ren. Hij weet niet hoe­lang de si­tu­a­tie zo zal blij­ven en hoopt dat het mi­nis­te­rie er al­les aan doet dat dit zich niet her­haalt.

WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.