Han­dels­re­la­tie met In­do­ne­sië moet naar ho­ger ni­veau

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De tijd is aan­ge­bro­ken voor Su­ri­na­me om het on­der­ste uit de kan te wil­len heb­ben uit de re­la­tie die is op­ge­bouwd met In­do­ne­sië. De af­ge­lo­pen ja­ren is ge­werkt aan ver­soe­pe­ling en af­stem­ming van wet­ge­ving en daar moe­ten vol­gens han­dels­mi­nis­ter Stephan Tsang nu de vruch­ten van ge­plukt wor­den.

“De eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling die In­do­ne­sië heeft door­ge­maakt, is dat een over­we­gend land­bouw­land is ge­trans­for­meerd naar een in­du­stri­eel land, waar zelfs vlieg­tuig­bouw mo­ge­lijk is en die ont­wik­ke­ling wil­len we ook hier heb­ben in Su­ri­na­me”, zegt de mi­nis­ter.

Net als an­de­re lan­den in Azië en het Mid­den-Oos­ten ziet ook In­do­ne­sië een bij­zon­de­re rol weg­ge­legd voor Su­ri­na­me voor wat be­treft de bui­ten­land­se han­del. Do­mi­ni­cus Su­pra­tik­to, de am­bas­sa­deur van In­do­ne­sië in Paramaribo, praat over een be­lang­rij­ke stra­te­gi­sche rol die voor Su­ri­na­me is weg­ge­legd. “Stra­te­gisch ge­zien heeft Su­ri­na­me een heel be­lang­rij­ke po­si­tie bin­nen de re­gio die als hub kan fun­ge­ren voor het Ca­ri­bisch Ge­bied en La­tijns-Ame­ri­ka”, zegt Su­pra­tik­to.

In­do­ne­sië is uit­ge­groeid tot een eco­no­mi­sche groot­macht en be­hoort sinds 2017 tot een se­lec­te groep van 16 lan­den die een bru­to bin­nen­lands­pro­duct heeft van meer dan USD 1000 mil­jard. Bin­nen tien jaar is het In­do­ne­sië ge­lukt om te groei­en van een out­put van USD 500 mil­jard naar USD 1000 mil­jard per jaar. “In de hui­di­ge han­dels­over­een­komst tus­sen Su­ri­na­me en In­do­ne­sië heb­ben bei­de lan­den hun in­ten­ties aan­ge­ge­ven om de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­ties te ver­be­te­ren op ba­sis van prin­ci­pes van ge­lijk­heid, ge­za­men­lijk voor­deel met het oog op de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van bei­de lan­den”, zegt mi­nis­ter Tsang. Hij sprak in het ka­der van de Ind­o­fair 2018 die de­ze week van start ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.