Ex-mi­nis­ter Fi­nan­ci­ën sleept Neus voor de rech­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ex-mi­nis­ter Ade­lien Wij­ner­man van Fi­nan­ci­ën heeft een kort ge­ding aan­ge­span­nen te­gen Maisha Neus van de po­li­tie­ke par­tij Strei! Neus zegt aan de krant dat zij gis­te­ren de dag­vaar­ding ont­ving om zich op 18 ok­to­ber voor de rech­ter te ver­ant­woor­den. Zij geeft aan dat Wij­ner­man zich be­le­digd voelt en vindt dat haar goe­de naam en eer zijn aan­ge­tast.

Vol­gens Neus voelt Wij­ner­man zich be­le­digd door uit­spra­ken ge­daan in het straf­klacht­dos­sier en de pre­sen­ta­tie op 15 au­gus­tus. “Het is let­ter­lijk on­ze pre­sen­ta­tie en ons dos­sier die wij voor­hiel­den tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van 15 au­gus­tus dat Wij­ner­man als be­wijs­last aan­voert. Het mooie van dit ver­haal is dat ze nu bij de rech­ter ge­nood­zaakt zal zijn het ge­he­le straf­klacht­dos­sier te moe­ten weer­leg­gen ca­su quo fal­si­fi­ce­ren. Dat lukt haar niet om­dat in het straf­klacht­dos­sier ver­eist is dat wij een ste­len een be­wijs­plicht in acht moesten ne­men. Dat is door ons ook ge­daan.” De stel­lin­gen en be­wij­zen zijn vol­gens Neus door Wij­ner­man in do­cu­men­ten vast­ge­legd en dus is het on­mo­ge­lijk dat ze zal ver­kla­ren dat door haar op­ge­stel­de do­cu­men­ten op on­waar­he­den be­rus­ten.“Dank u voor de­ze ir­ra­ti­o­ne­le zet en rijd uzelf maar to­tal loss in de rechts­zaal.” Neus zegt dat de da­tum haar goed uit­komt, om­dat op die dag de uit­spraak komt in de zaak die Yo­ko­ha­ma te­gen haar heeft aan­ge­span­nen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.