Au­to­ma­ti­se­ring slui­zen en ge­ma­len op­los­sing voor goe­de wa­ter­be­heer­sing

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - An­dro Pi­que, di­rec­teur van Tut Amun Su­ri­na­me, heeft op 8 ok­to­ber een pre­sen­ta­tie ver­zorgd aan be­stuurs­amb­te­na­ren en an­de­re be­lang­heb­ben­den in Nickerie. De­ze pre­sen­ta­tie heeft hij op 11 ok­to­ber ver­zorgd voor de be­stuurs­amb­te­na­ren van het dis­trict Wa­ni­ca, be­stuurs­res­sort Noord­west. De voor­lich­ting ging over het au­to­ma­ti­se­ren van slui­zen en ge­ma­len. Door de slui­zen en ge­ma­len te au­to­ma­ti­se­ren, kan voor­ko­men wor­den dat ge­bie­den on­der wa­ter lo­pen. Dit is een op­los­sing voor een goe­de wa­ter­be­heer­sing. Door te au­to­ma­ti­se­ren kan veel geld wor­den be­spaard. Hier­voor heb je ook min­der man­kracht no­dig. Dit brengt fi­nan­ci­ë­le voor­de­len met zich mee. Pi­que kwam op het idee om te au­to­ma­ti­se­ren na­dat hij via het nieuws ver­nam dat vaak de­len van ge­bie­den on­der wa­ter lig­gen, om­dat de slui­zen en ge­ma­len niet goed wor­den be­diend. Hij be­dacht toen de mo­ge­lijk­heid om de slui­zen en ge­ma­len te au­to­ma­ti­se­ren. Hij heeft het sys­teem ge­de­mon­streerd voor mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie (OWT& C). De be­winds­man is bij­zon­der in­ge­no­men met het sys­teem en zegt dat hij lie­ver gis­te­ren dan van­daag wil over­gaan tot het au­to­ma­ti­se­ren. Pom­pen en ge­ma­len val­len on­der de mi­nis­te­ries OWT& C, Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij en Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling. Lan­de­lijk zijn er on­ge­veer 250 pom­pen en ge­ma­len. Slechts de be­lang­rijk­ste kun­nen ge­au­to­ma­ti­seerd wor­den. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh van Nickerie heeft ge­vraagd de mo­ge­lijk­he­den te be­kij­ken voor de Rijs­dijk­sluis. Narind­re­dath Soek­hai, coo­r­di­na­tor van Slui­zen en Ge­ma­len, zegt dat er een pi­lot­pro­ject komt.

Een sluis is een kunst­werk waar­mee de wa­ter­huis­hou­ding wordt ge­re­geld mid­dels een sluis­deur, ter­wijl bij pomp­ge­ma­len het wa­ter wordt uit­ge­pompt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.